одело България ЕООД

Известия за новите обяви от одело България ЕООД

Придобивки

 • check_box Безплатен транспорт
 • check_box Безплатен обяд
 • check_box Работно облекло
 • check_box Подаръчни ваучери
 • check_box Бонус прослужено време във фирмата
 • check_box Зала за игри
 • check_box Мултиспорт карта

Обяви

одело България ЕООД
Производство на светлини за автомобилната индустрия

В България

 • calendar_today От 2018
 • people_alt 500 служители
 • location_on Пловдив, София

Глобално

 • calendar_today Основана 1979
 • location_on Германия, Словения, Турция, Китай, Мексико

За компанията

filter_7

Кариера в компанията

Видео

Контакти

одело България ЕООД
ЕИК: 204979644
phone 0882550164; 0889757620

Производство
location_on гр. Куклен, Индстриална зона "Капсида", ул. Бавария 11
map Виж на картата

Развоен център
location_on гр. София, бул. Цариградско шосе 115К
Европейски търговски център
ет. 7, сграда В

map Виж на картата
phone 0884609018

Лични данни
Политика за защита на личните данни на одело България ЕООД

За нас:

Получавате тази информация в съответствие с член 13 от Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД) от нас:
"одело България" ЕООД, ЕИК: 204979644, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен, п.к. 4101, ж.к. Индустриална зона "Капсида", ул. "Бавария" № 11, представлявано от управителите Мюрсел Халил Мухтар и Ахмед Ибрям Мюмюн.

Категории лични данни за Вас, които съхраняваме:

Вашите лични данни, които получихме, включват една или повече от следните категории информация, която Вие сте ни предоставили чрез Вашето CV и/или Ваше мотивационно писмо:
• Име, презиме, фамилия;
• Адрес;
• Адрес на електронна поща;
• Снимка;
• Телефонен номер;
• Настоящо и предходни работни места и заемани позиции;
• Образование и име на посещавани учебни заведения;
• Професионален опит;
• Допълнителни квалификации;

Правно основание за обработването на Вашите лични данни:

В случая, правните основания, въз основа на които ние обработваме Вашите лични данни, са следните:
1. Чл. 6, пар. 1, б. „б)“ - обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди избор на кандидата и сключване на трудов договор, както и
2. Чл. 6, пар. 1, б. „е)“ - обработването е необходимо за целите на легитимните (законни) интереси на администратора по осъществяване на избор на подходящ служител измежду всички кандидати за работа, кандидатствали за съответната позиция.

Предназначение на Вашите лични данни:

Ние ще използваме предоставените от Вас лични данни единствено за целите на процеса на подбор за позицията, по която сте кандидатствали.
Как споделяме информацията
Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи на получено Ваше изрично писмено съгласие за това, както и на надлежно оправомощен публичен или съдебен орган в случай на поискване и до степента, разрешена съгласно закона.

Срок, за който пазим Вашите лични данни:

Освен ако не възразите срещу обработването на Вашите лични данни от наша страна и/или поискате изтриване на Вашите лични данни, се прилагат следните срокове за съхранение съгласно нашите принципи за съхранение и изтриване на данни, за следните категории лични данни:
• Не пазим лични данни за по-дълго отколкото е необходимо за целта, за която сме ги събрали или за спазването на закон или законово изискване
• Вашето CV и/или Ваше мотивационно писмо ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца, считано от датата на приключване на процедурата по подбор за позицията;
• Когато се изготвят документи за анализ и сравнение на постъпилите кандидатури за съответната позиция, всички лични данни, част от една или повече от гореизброените категории и присъстващи във Вашата автобиография ще бъдат съхранявани за срок до 3 (три) години, считано от датата на приключване на процедурата по подбор за позицията, за която сте кандидатствали с оглед легитимните интереси на дружеството за правна защита от потенциални жалби за дискриминация по Закон за защита от дискриминацията.
• В случай че сте предоставили изрично съгласието си за това с попълване на формуляра на края на този документ, Вашето CV и/или Ваше мотивационно писмо и съдържащите се в тях лични данни могат да се обработват за срок от 3 (три) години, но отново за целите на подбор и търсене на връзка с Вас в случай на свободна позиция в дружеството.

Вашите законови права:

Като субект на данни имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. "одело България" ЕООД уважава Вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.
• Право на оттегляне на съгласието: Може да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време (в случай, че сте предоставили такова съгласие).

• Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Ние ще Ви съдействаме Вашите данни при нас да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация, предоставена от Вас.

• Право на достъп: Имате право да ни поискате информация за личните данни, които съхраняваме за Вас, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме и за какво се използват. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. В съответствие с действащата правна уредба си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие, което може да поискате.

• Право на преносимост: По Ваше искане и при условие, че данните Ви все още се пазят в рамките на законово определените срокове, ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, посочен от Вас.

• Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
освен ако обработването е необходимо
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
- в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на Ваши или наши права и законни интереси.

• Право за подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД).

Моля, обърнете внимание на следното:
• Срок: Ще се опитаме да изпълним Вашето искане в срок от 30 дни, като този срок може да бъде по-дълъг поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане.

• Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни в изпълнение на законови задължения. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.

• Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

• Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нашия отдел Информация за лични данни като изпратите имейл до адрес dimo.nikolov@odelo.bg или на следния адрес: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен, п.к. 4101, ж.к. Индустриална зона "Капсида", ул. "Бавария" № 11, лице за контакт: Димо Николов.
Моля, не се колебайте да ни пишете, ако имате допълнителни въпроси.