ДОВЕРИЕ - БРИКО АД

Известия за новите обяви от ДОВЕРИЕ - БРИКО АД

Технологии

SAP SAP

Ценности на ДОВЕРИЕ - БРИКО АД

circle
Грижа
circle
Отговорност
circle
Солидарност

Придобивки

  • smartphone Служебен мобилен телефонен номер
  • spa Допълнителен почивен ден за рожден ден
  • local_pizza Ваучери за храна 200лв
  • favorite Допълнително здравно осигуряване, включващо възстановяване на разходи за лекарства и стоматологична помощ
  • beach_access 20 дни платен годишен отпуск + 1 допълнителен ден отпуск за рождения ти ден;
  • groups Еднократна помощ при раждане/осиновяване на дете – 500 лв.;
  • workspace_premium Бонус „Доведи приятел“ – 300 лв.

Обяви

ДОВЕРИЕ - БРИКО АД
Търговия
  • people_alt 791 служители *
  • calendar_today Основана 1999 *
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023

За компанията

filter_5

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ДОВЕРИЕ - БРИКО АД

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидатите за работа в „Доверие Брико“ АД

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „Доверие Брико“ АД
ЕИК/БУЛСТАТ: 130006992
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх 38Б
Телефон: 02 488 9 442
E-mail: data.protection@mr-bricolage.bg
Уебсайт https://www.mr-bricolage.bg/
Регистрация в КЗЛД: 22784

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование: Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“
ЕИК/БУЛСТАТ: 176645870
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон: + 359 2 988 18 28
E-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

„Доверие Брико“ АД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Доверие Брико“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. Доверие Брико събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
• За изпълнение на задължения и упражняването на специални права на администратора по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност за обработването на специални категории лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в „Доверие Брико“ АД, включително за следните цели:
• индивидуализиране на кандидата;
• осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
• извършване на подбор на кандидати;
• определяне на подходяща позиция и условия за работа в съответствие с Вашата квалификация и други обстоятелства.
(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили при кандидатстване по публикувана обява за работа, за целия срок на обявата за работа за съответната позиция, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.
(3) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили при кандидатстване на място в наш търговски обект, до приключване на подбора или провеждане на интервю, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.
Чл. 3. (1) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(2) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 4. (1) Доверие Брико извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:
• Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор - целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството.
Заключение от оценката на въздействие: длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията „Сключване и изпълнение на трудов договор или граждански договор“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
(2) Дружеството не събира и не обработва лични данни на кандидатите за работа, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Дружеството не събира и обработва данни за здравословно състояние на кандидатите за работа при кандидатстването, освен след извършен подбор за целите на сключване на трудов договор и определяне на подходящи условия на труд за избрания кандидат.
(4) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.
(5) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.
(6) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Чл. 5. (1) Дружеството обработва следните категории лични данни и информация, които Вие ни предоставяне, за посочените по-долу цели и основания:
• Данни в кандидатурата за работа в „Доверие Брико“ АД (имена, адрес, имейл, телефон, квалификация, трудов опит и др.)
Цел, за която се събират данните: 1) Кандидатстване за работа по публикувана обява за работа или на място в търговски обект на Доверие Брико и извършване на подбор на кандидати за служители, 2) Осъществяване на контакт с кандидата за работа и 3) Определяне на подходяща работна позиция и условия за работа.
Основание за обработка на личните Ви данни – Дружеството обработва Вашите лични данни на основание предприемане на действия за сключване на трудов или граждански договор по искане на кандидата – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
• Данни за здравословно състояние на кандидата за работа
Цел, за която се събират данните: Определяне на подходяща позиция и условия на труд за лица със здравословни проблеми, увреждания и др.
Основание за обработка на личните Ви данни – Дружеството обработва Вашите лични данни за изпълнение на задължения и упражняването на специални права на администратора по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност за обработването на специални категории лични данни – чл. 9, ал. 2, б. (б) GDPR.
(2) Като кандидат за работа, Вие можете да предоставите каквито лични данни прецените, като Доверие Брико съхранява Вашите кандидатури за съответния срок, но използва и обработва единствено данните, които са необходими за провеждането на подбор за работа.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Доверие Брико съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа и извършване на подбор. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.
(2) Доверие Брико обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.
(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на искане в свободен текст, изпратено по имейл или предоставено на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико.
(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на достъп
Чл. 9. (1) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Дружеството по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико чрез искане в свободен текст.
(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.
(5) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 12. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на преносимост
Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико, като попълните формата в Приложение № 3 или чрез искане в свободен текст.
(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на получаване на информация
Чл. 14. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни
Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Доверие Брико може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Чл. 18. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.