Каменица АД

Известия за новите обяви от Каменица АД

Технологии

SAP SAP SuccessFactors Power BI Power BI

Защо да избера Каменица АД

circle
Ние сме избор N:1 за потребители и клиенти
circle
Предлагаме Най-добрия социален пакет за служителите си си
circle
Ние сме компания насочена към хората на първо място

Ценности на Каменица АД

circle
Хората на първо място
circle
Смели и решителни
circle
Поемаме отговорност за действията си
circle
Учим всеки ден
circle
Празнуваме заедно

Работна среда

Работно време на компанията е от 8.00ч. до 17.00ч. с гъвкава обедна почивка от един час.
beach_access 21 - 28 дни годишен отпуск
Предоставяме допълнителен отпуск за деца до 18 години

Придобивки

 • check_box Застраховка / Life insurance
 • check_box Допълнително здравно осигуряване / Additional health insurance
 • check_box Сума за храна / Food allowances
 • check_box Бонусна сума за Коледа и Великден / Bonus for Christmas and Easter
 • check_box Допълнителен платен годишен отпуск / Extra paid leave days
 • check_box Безплатна бира/ Free beer
 • check_box Спортна карта Multi Sport
 • check_box Абонамент за платформи за обучение / Learning Subscriptions
 • check_box Допълнителни дни платен отпуск / Extra paid leave days
Каменица АД
„Каменица” АД е водещ пивовар на българския пазар, част от Molson Coors Company. Компанията е първата бира на България, която започва дейността си от 1881 и която поставя основите на пивоварната индустрия в страната ни.
 • people_alt 492 служители *
 • location_on София, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Плевен, Благоевград, Русе
 • calendar_today Основана 1995 *
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023

За компанията

filter_3

Кариера в компанията

Видео

Контакти

Каменица АД
ЕИК: 825347340

София
location_on Централен офис София “Каменица” АД
София 1784, ул.Иван Абаджиев 2, бизнес сграда Office A, ет.3

map Виж на картата

Хасково
location_on Пивоварна "Каменица” АД, гр. Хасково 6300
Северна Индустриална зона

map Виж на картата

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Каменица АД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОБРОСЪВЕСТНО ОБРАБОТВАНЕ
Въведение
Молсън Корс Пивоварна Компания и нашите асоциирани компании, част от които е и „Каменица“ АД, („Молсън Корс“, „ние“, „наш“ или „нас“) притежаваме и обработваме данни за всички кандидати за работа и кандидати за интервю във връзка с потенциалните трудови взаимоотношения („Вие“ или „Ваш“).
Ние се отнасяме сериозно към Вашите права за защита на данните и нашите правни задължения. Вашата лична информация ще бъде третирана по сигурен и поверителен начин и само така, както е посочено по-долу.
Следното Уведомление за добросъвестно обработване описва категориите лична информация, която ние може да обработваме, как личната Ви информация може да бъде обработвана и как е защитена поверителността на личните Ви данни по време на нашите взаимоотношения с Вас. То е планирано да съответства на нашите задължения да Ви информираме, че Молсън Корс обработва Вашата лична информация според законите за защита на личните данни. То не е част от какъвто и да е договор за наемане на работа или ангажираност.
Ако имате въпроси относно обработването на личната Ви информация или ако смятате, че правата Ви за защита на личните данни са били нарушени, пишете ни на dataprotection@molsoncoors.com. Ако Ви е известно, че се извършва неразрешено оповестяване на данни, също така пишете на dataprotection@molsoncoors.com за указания по отношение на приложимите изисквания за докладване.

Съответната асоциирана компания на Молсън Корс, в която кандидатствате за позиция, ще бъде администраторът на данни за личната Ви информация (в случая „Каменица“ АД). Данните за контакт на тази компания на Молсън Корс ще бъдат посочени на съответния уебсайт, чрез който кандидатствате за позиция, или можете да изпратите искане за пълните данни за контакт, като се свържете с нас чрез dataprotection@molsoncoors.com.
Обработване на личната информация
Молсън Корс събира и обработва личната Ви информация за целите, описани в настоящото Уведомление за добросъвестно обработване. Лична информация означава всяка информация, описваща или отнасяща се до идентифицирано физическо лице или до физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да се идентифицира, пряко или непряко, в частност чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологическата, генетическата, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Какви данни обработваме?
Лична информация

Ние може да събираме различни видове лична информация за Вас за целите, описани в настоящото Уведомление за добросъвестно обработване, включително:

• Данни, свързани с персонала: Вашата длъжност, собствено име, бащино(и) име(на) и фамилно име, име по рождение, предпочитано име и всички допълнителни имена, пол, гражданство, второ гражданство, дата на раждане, възраст, данни за контакт по местоживеене (напр. адрес, телефонен номер, имейл), национален идентификационен номер, имиграционни данни и данни във връзка с правото на работа, говорими езици;

• Данни, свързани с Вашата евентуална ангажираност с Молсън Корс: служебни данни за контакт (напр. адрес, телефонен номер, имейл), местонахождение на службата, основно работно време, основен език, часова зона и валута на мястото, където се намирате, служебна биография, наименованието и описанието на длъжността Ви, работното време и типът на работа, пълно или непълно работно време, препоръки, причина и дата на смяна на длъжността;

• Данни от подбора на персонал: квалификации, препоръки, автобиография и формуляр за кандидатстване, данни от интервю и оценка, информация от проучване и проверка;

• Регулаторни данни: документация във връзка с Ваша регистрация от съответен регулаторен орган, регламентираният Ви статут и каквито и да било регулаторни препратки; и

• Данни за възнаграждения и обезщетения: информация за Вашите възнаграждения (включително информация за заплати според приложимостта, облекчение, бонуси и планове за плащане въз основа на заслугите), социалноосигурителен номер и данъчна информация.

Може да бъде събрана и известна допълнителна информация, когато е необходимо и позволено от приложимите закони.

Специални категории лична информация

До степента, разрешена от приложимите закони, Молсън Корс може също да събира и обработва ограничено количество лична информация, спадаща към специални категории и наричана понякога „чувствителни лични данни“. Този термин се отнася за информацията, свързана с въпроси като расов и етнически произход, религиозни вярвания, физическо или психическо здраве (включително подробности за настаняване или приспособяване), определена информация за майчинство/осиновяване, профсъюзно членство, сексуална ориентация, информация относно сексуалния живот, биометрични данни, генетични данни, криминални досиета и информация относно криминални престъпления или дела.

По какъв начин Молсън Корс събира данни?
Молсън Корс събира и записва личната Ви информация от различни източници, но основно директно от Вас. Вие обикновено предоставяте тази информация директно на съответния мениджър по набиране на персонал или местния представител на отдел „Човешки ресурси“, или я въвеждате в нашите системи (напр. по време на набирането на персонал, участието Ви в процеси, свързани с човешките ресурси, имейли, които изпращате, както и чрез устна информация, която може да бъде записана).

Ние може също да получим определена информация от трети страни, като например препоръки от предишен работодател или когато наемем трета страна да извърши цялостна проверка (където е разрешено от приложимите закони).

При определени обстоятелства данни могат да бъдат събрани непряко чрез устройства за наблюдение или по други начини (например камери за вътрешно видеонаблюдение), ако и доколкото е позволено от приложимите закони. При тези обстоятелства данните могат да бъдат събрани от Молсън Корс или от трета страна-доставчик на съответната услуга. Този тип данни като цяло не са достъпни на рутинна основа, но достъпът е възможен. Достъп може да има например в ситуации, в които Молсън Корс разследва възможни нарушения на правилата на Молсън Корс, като например свързани с поведението на служителите като цяло. По-чест достъп до тези данни може да се получи, но само доколкото е позволено от приложимите закони.

Когато искаме да ни предоставите задължително лична информация, ние ще Ви информираме за това в момента на събирането, а в случай че конкретна информация се изисква на договорно или законово основание, това ще бъде указано. Ако Вие не предоставите задължителна информация, ние няма да можем да извършим определени процеси, свързани с администриране и управление на човешките ресурси. В някои случаи това може да означава, че не можем да продължим с Вашето евентуално наемане на работа или ангажиране, тъй като Молсън Корс няма да разполага с личната информация, която вярваме, че е необходима за ефективната и ефикасна администрация и управление на нашите взаимоотношения с Вас.

Отделно от личната информация, отнасяща се до самите Вас, Вие можете също да предоставите на Молсън Корс лична информация за трети страни, по-специално каквито и да е препоръки от предишни работодатели. Преди да предоставите на Молсън Корс лична информация за трети страни, трябва най-напред да информирате тези трети страни за данните, които възнамерявате да предоставите на Молсън Корс и за обработването, което ще извърши Молсън Корс, както е описано в настоящото Уведомление за добросъвестно обработване.

Какви са целта и правното основание за обработването на данните?
Вашата лична информация се събира и обработва за различни бизнес цели, в съответствие с приложимите закони и всички приложими колективни трудови договори.

Ние сме определили следните цели на обработването на лична информация. Всяка от тези цели е свързана със законно обоснована обработка според изискванията на приложимите закони. Тези цели включват:

Номер Цел на обработването Законова основа
a) Набиране и подбор на персонал
Това обработване е необходимо, за да се предприеме действие по искането на заявителя да сключи трудов договор.

Молсън Корс счита също, че има законен интерес в цялостната оценка на молбите за наемане на работа, за да се гарантира, че се оценяват и избират само подходящи и целесъобразни кандидати. Молсън Корс счита, че това е важно, за да се гарантира, че Молсън Корс идентифицира подходящите хора за своя бизнес, които ще могат да допринесат за дейността и културата ѝ.
b) Съответстващо проучване за набиране и определяне на екип, включително, когато е подходящо и уместно, кредитни проверки, проверка на правото на работа, проверка за истинност на самоличността, проверка за криминално досие (ако и доколкото е позволено от приложимите закони), съответен трудов стаж, съответен регулаторен статут и професионална квалификация;
Това обработване е необходимо, за да може Молсън Корс да спазва правните задължения, на които се подчинява.

Молсън Корс счита също, че има законен интерес да управлява своите бизнес операции по най-ефективния начин. Молсън Корс трябва да взема решения, свързани с бъдещето на бизнеса си, за да запази своите бизнес операции или да увеличи дейността си. Тези интереси включват интересите на работната сила като цяло, както и на клиентската база на Молсън Корс.

c) За налагане на изпълнението на нашите законни права и задължения и за всякаква цел във връзка с правни искове, направени от Вас, срещу Вас или отнасящи се до Вас по някакъв начин; Това обработване е необходимо за изпълнение на договора между Вас и Молсън Корс и за да може Молсън Корс да спази правните задължения, на които се подчинява.

Молсън Корс счита също, че има законен интерес да защитава организацията си от нарушения на правните задължения на други лица към нея и да се защитава от съдебни спорове. Това е необходимо, за да се гарантира, че законните права и интереси на компанията се управляват по подходящ начин.
d) За спазване на законовите искания на държавни органи (включително, но не само, в отговор на изискванията за националната сигурност или правоприлагането), искания за разкриване на информация или, когато се изисква или допуска от приложимите закони, съдебни заповеди, правителствени регулации или регулаторни органи (включително, но не само, за защита на личните данни, данъчната политика и трудова заетост), било то вътре или извън Вашата държава; Това обработване е необходимо за изпълнение на договора между Вас и Молсън Корс и за да може Молсън Корс да спази правните задължения, на които се подчинява.

Молсън Корс счита също, че има законен интерес да гарантира, че спазва всички законови изисквания, наложени ѝ както от законите на ЕС, така и от законите извън ЕС. Молсън Корс желае да запази репутацията си на изрядна компания и да действа по подобаващия начин във всички държави, в които извършва бизнес дейности. Това включва сътрудничество с властите и държавните органи. При всички положения Молсън Корс е длъжна да се съобрази със законите и разпоредбите в тези държави, в които извършва бизнес дейности.

Допълнителна информация относно обработването на лична информация може да Ви бъде дадена на местно равнище или както се посочва в приложимите правила.

Правни основания за обработване
Обработване на специални категории лична информация или чувствителни данни
Информацията от чувствителен характер или специалните категории лична информация, които може да бъдат обработвани от Молсън Корс, са описани в настоящото Уведомление за добросъвестно обработване.
Те може да включват следното, въпреки че този списък не е изчерпателен:

Номер Цел на обработването Законова основа
a) Оценка и преглед на допустимостта да работите за Молсън Корс според юрисдикцията на държавата, в която работите
Това обработване е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на правата – Вашите или на Молсън Корс – в областта на трудовото законодателство, социалната сигурност и социалната закрила, до степента, разрешена от приложимите закони.

b) Събиране на статистически данни съгласно местните закони или, когато се налага, записване на такива характеристики, за да се спазват изискванията на приложимото местно законодателство за равенство и многообразие или за да се следи спазването на ангажимента на Молсън Корс за равни възможности Това обработване е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на правата – Вашите или на Молсън Корс – в областта на трудовото законодателство, социалната сигурност и социалната закрила, до степента, разрешена от приложимите закони.



c) Администриране на профсъюзното Ви членство и гарантиране, че са спазени всички съответни права, които може да имате във връзка с членството в който и да било профсъюз, както се изисква, за да можем да изпълним задълженията си според трудовото законодателство; Това обработване е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на правата – Вашите или на Молсън Корс – в областта на трудовото законодателство, социалната сигурност и социалната закрила, до степента, разрешена от приложимите закони.

d) Управление и разследване на оплаквания съгласно правилата на Молсън Корс относно оплакванията (или други приложими правила), когато тези характеристики или информация са от значение за конкретното оплакване, с цел съобразяване със задълженията според трудовото законодателство.
Това обработване е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на правата – Вашите или на Молсън Корс – в областта на трудовото законодателство, социалната сигурност и социалната закрила, до степента, разрешена от приложимите закони.

Ние може да поискаме съгласието Ви за определено обработване, което иначе не е оправдано според някое от посочените по-горе основания. Ако за въпросното обработване е необходимо съгласие, то ще бъде поискано отделно от Вас, за да се гарантира, че е дадено доброволно, информирано и изрично. Информация за тази обработка ще Ви бъде дадена в момента, в който се поиска съгласието Ви, заедно с последиците от непредоставяне на такова съгласие. Трябва да сте наясно, че съгласяването с всяко искане за съгласие от страна на Молсън Корс не е условие или изискване за Вашето евентуално наемане на работа.
Обработване на данни, свързани с криминални присъди и нарушения
Лична информация, свързана с криминални присъди и нарушения, ще бъде обработвана само когато е разрешено от приложимите закони.
Например:
• Проверка за криминално досие може да се извърши при наемане, когато е разрешена от приложимите закони; или
• Обвинение за извършено престъпление или присъда, възникнали по време на взаимоотношенията Ви с Молсън Корс, може да бъдат разгледани, когато е необходимо или разрешено. Например където имаме законово или регулаторно изискване да съобщим за нарушение или приложимите закони дават право на Молсън Корс да обработва информация за нарушение с цел вземане на решение относно взаимоотношенията Ви с Молсън Корс.
Запазване на лична информация
Молсън Корс се стреми да поддържа колкото е възможно по-актуализирана лична информация и да изтрива или анонимизира в най-краткия разумен срок данните, които са излишни или са прекомерно много. Събраните от Вас данни за целите на подбора ще бъдат запазвани толкова дълго, колкото е необходимо, за целите, за които са събрани, но във всички случаи не повече от 6 месеца. Възможно е да искаме да запазим събраните от Вас данни за извършване на подбор за други бъдещи позиции, но само след като получим Вашето изрично писмено съгласие под формата на декларация, като в този случай данните Ви ще бъдат съхранявани за срок до 1 година от момента, в който сте ни ги предоставили.

Достъп до данните
В рамките на Молсън Корс личната Ви информация е достъпна или може да бъде разкрита въз основа на принципа „необходимост да се знае“ на:

• Отдел „Човешки ресурси“, включително мениджърите и членовете на екипа;

• Ръководните лица, отговарящи за управлението и вземането на решения във връзка с взаимоотношенията Ви с Молсън Корс или участващи в процес, свързан с човешките ресурси и засягащ взаимоотношенията Ви с Молсън Корс; и

• Когато е необходимо за изпълнение на конкретни задачи или поддръжка на системата от персонал от отделите „Финанси“, „Информационни технологии“ и „Човешки ресурси“ на Молсън Корс.

Личната Ви информация може да бъде достъпна и за трети страни, с които работим заедно или които ни предоставят услуги като хостинг, подпомагане и поддръжка на структурата на информационните ни системи, свързани с човешките ресурси.

Лична информация може също да бъде споделена с някои системи, свързани помежду си, като например системи за подбор на персонал, за заплащане и за изплащане на обезщетения. Данните, съдържащи се в тези системи, могат да бъдат достъпни за доставчиците на тези системи, свързаните с тях компании и подизпълнители.

Примерите за трети страни, с които ще се споделят личните Ви данни, включват данъчни власти, регулаторни органи, застрахователите на Молсън Корс, банкови служители, ИТ администратори, адвокати, одитори, инвеститори, консултанти и други професионални съветници, доставчиците на услуги за платежни ведомости и администраторите на програмите за обезщетение на Молсън Корс. Молсън Корс очаква тези трети страни да обработват всички данни, които им са разкрити, в съответствие с приложимите закони, включително относно поверителността и сигурността на данните.

Когато тези трети страни действат като „обработващи лични данни“, те изпълняват задачите си от наше име и съгласно нашите инструкции във връзка с гореспоменатите цели. В този случай Вашата лична информация ще се разкрива на тези страни само до степента, необходима за осигуряване на исканите услуги.

В допълнение ние може да споделяме лична информация с държавните власти, за да изпълним правно задължение, на което се подчиняваме. Това са например случаите на предстоящи или висящи съдебни производства или задължителен одит.

Сигурност на данните
Молсън Корс използва разнообразни технически и организационни методи, за да защити информацията Ви в съответствие с приложимите закони.

Молсън Корс се ангажира да защитава сигурността на личната информация, която споделяте с нас. В подкрепа на този ангажимент ние сме въвели подходящи технически, физически и организационни мерки, за да осигурим ниво на сигурност, съответстващо на риска.

Прехвърляне на лична информация
Понякога Вашата лична информация (включително специални категории лична информация) ще бъде прехвърляна на асоциирани компании на Молсън Корс, за да я обработват за целите, описани в настоящото Уведомление за добросъвестно обработване.
Тези асоциирани компании може да се намират в Европейския съюз (например Molson Coors Brewing Company (UK) Limited в Обединеното кралство) и на други места по света (например MillerCoors LLC в САЩ и Molson Coors Canada в Канада). Лична информация може също да бъде прехвърлена на трети страни, както е описано по-горе.
В резултат Вашата лична информация може да бъде прехвърлена в държави, различни от тази в която работите и такива, чиито закони за защита на данните може да бъдат по-малко строги от тези на Вашата държава.
Молсън Корс ще осигури да се предприемат съответни или подходящи предпазни мерки за защита на личната Ви информация и прехвърлянето на Вашата лична информация да е съобразено с приложимите закони за защита на данните. Когато се изисква от приложимите закони за защита на данните, Молсън Корс изисква от доставчиците на услуги (включително другите асоциирани компании на Молсън Корс) да подпишат стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия или друг надзорен орган, под чиято юрисдикция попада съответният износител на Молсън Корс. Можете да получите копие на всички съответни стандартни договорни клаузи, свързани с прехвърлянето на личната Ви информация, като пишете на dataprotection@molsoncoors.com.

Вашите права
Право на достъп, коригиране и изтриване на личната Ви информация

Молсън Корс има за цел да осигури цялата лична информация да бъде вярна. Вие също носите отговорност да се погрижите промените в личните Ви данни да бъдат съобщени на Молсън Корс, за да можем да гарантираме, че данните Ви са актуални.

Имате право да поискате достъп до личната Ви информация, с която Молсън Корс разполага, и да поискате коригиране на всички неточни данни, свързани с Вас. Освен това имате право да поискате изтриване на излишните Ваши данни, с които разполагаме.

Преносимост на данните – когато ние се позоваваме на Вашето съгласие или на факта, че правното основание за обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, както и когато личните данни се обработват с автоматизирани средства, имате право да получите цялата лична информация, която сте предоставили на Молсън Корс, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, а също да изискате от нас да я предадем на друг администратор на лични данни, когато това е технически възможно.

Право на ограничаване на обработването – имате право да ограничите обработването на личната Ви информация, когато:

• Оспорвате точността на личната информация, докато предприемем достатъчни мерки, за да се коригира или провери точността ѝ;
• В случаи, когато обработването е незаконно, но Вие не искате данните да бъдат изтрити;
• Когато личната информация не е вече необходима за целите на обработването, но Вие я изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
• Когато сте възразили на обработването въз основа на законни интереси (вижте по-долу), изчаквайки потвърждение дали Молсън Корс има неопровержими законови основания да продължи обработването.

Когато личната информация бъде подложена на ограничение по този начин, ние ще я обработваме само с Ваше съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласието – когато сте ни предоставили съгласието си за обработка на данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да направите това: i) в някои случаи чрез изтриване на съответните данни от съответната система за човешки ресурси (но имайте предвид, че в този случай данните може да останат под формата на резервни копия и в свързаните системи, докато не бъдат изтрити в съответствие с нашите правила за запазване на данни) или ii) като се свържете с Вашия местен представител на „Човешки ресурси“.

Право на възражение срещу обработването въз основа на законни интереси – когато ние се позоваваме на законен интерес за обработването на данни, Вие имате право да възразите срещу такова обработване. Ако възразите, ние трябва да спрем обработването, освен ако можем да посочим неоспорими законни основания за обработване, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или когато е необходимо да обработим данните с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции. Когато се позоваваме на законни интереси като основание за обработването, ние вярваме, че можем да посочим такива законни основания, но ще разглеждаме всеки такъв случай на индивидуална основа.

Вие имате също правото да подадете оплакване до надзорен орган, по-специално в държавата, в която живеете, ако смятате, че обработването на личната Ви информация нарушава приложимите закони. За България надзорният орган за защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail за контакти: kzld@cpdp.bg, тел. за контакти: 02/91-53-518.

За повече информация относно Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля, пишете на dataprotection@molsoncoors.com.

Допълнителни уведомления за добросъвестно обработване
Ние може да предприемем известно обработване на лична информация, което е предмет на допълнителни уведомления за добросъвестно обработване, към които ще насочим Вашето внимание, когато са в действие.

Уведомления за промени
Молсън Корс може да променя или актуализира настоящото Уведомление за добросъвестно обработване по всяко време.

Ако променим подхода си към защитата на данните, Вие ще бъдете информирани за тези промени или уведомени, че сме актуализирали Уведомлението за добросъвестно обработване, за да знаете каква информация обработваме и как можем да използваме тази информация. Настоящото Уведомление за добросъвестно обработване е актуализирано и прегледано последно на 22 май 2018