Hostway Bulgaria EAD

Известия за новите обяви от Hostway Bulgaria EAD

Придобивки

 • check_box Допълнително здравно осигуряване
 • check_box Фирмени обучения
 • check_box Допълнителни дни годишен отпуск
 • check_box Карта за спорт
 • check_box Безплатни напитки в офиса
 • check_box Безплатна храна в офиса
 • check_box Партита и тиймбилдинг
 • check_box Месечен/годишен бонус
Hostway Bulgaria EAD
Ntirety provides Multi-Cloud Managed Solutions that enable IT to shift from managing operational risk to creating a future-ready, agile enterprise. Ntirety is the only Managed Solutions Provider for multi-cloud solutions.

В България

 • calendar_today От 2008
 • people_alt 150 служители
 • location_on София

Глобално

 • calendar_today Основана 1998
 • location_on San Antonio, Austin, Tampa, Chicago, Vancouver

За компанията

Кариера в компанията

Контакти

Hostway Bulgaria EAD
ЕИК: 200135306
phone 02/439 11 11

София
location_on MEGAPARK Business Center, 12th floor,
115 G Tsarigradsko Shose Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria

map Виж на картата

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Hostway Bulgaria EAD

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ "ХОСТУЕЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно обстоятелствата, свързани със защитата на лични данни в процеса на подбор.
КОИ СМЕ НИЕ?
Администратор на лични данни е "Хостуей България" ЕАД, ЕИК 200135306 (,,Дружеството“),
Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на данните са:
Email:dpo@hostwaycorp.com
Длъжностно лице по защита на личните данни: Йордан Чолаков
ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството обработва следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно: имена, гражданство, единен граждански номер, образование, квалификации, кариерно развитие и професионален опит, адрес, телефон и др., необходими за покриване на изискванията за заеманата позиция.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
Основанието за обработка на личните данни, описани в предходната точка, е алтернативно (в зависимост от позициите, за които се кандидатства, срокът на съхранение и тн.):
- легитимен интерес на Дружеството съгласно чл.6 параграф 1 буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.
- Съгласие съгласно чл. 6 параграф 1 буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
- Намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
- Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
- Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, освен ако субектът не е дал съгласие за по-дълъг срок за съхранение на данните или съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, но във всички случаи срокът не може да бъде по-дълъг от 1 година.

В случай, че субектът на данни кандидатства за работа през онлайн платформа (напр. jobs.bg), то следва да има предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.

ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор.

ВАШИТЕ ПРАВА

На кандидатът за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
- при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни, вкл. ако е възможно копие;
- има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
- има право да направи възражение срещу обработването, както и да подаде жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
- има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие;
- както и има право да упражни своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: dpo@hostwaycorp.com или на адреса на управление на Дружеството.
Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права, както и е възможно да поискаме допълнителна информация с цел идентификация и/или изясняване на искането.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

Повече информация по отношение на Вашите лични данни, може да откриете на интернет страницата ни или с изпращане на запитване до : dpo@hostwaycorp.com