ДЖИ АЙ ГРУП ЕООД

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ДЖИ АЙ ГРУП ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЖИ АЙ ГРУП ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно условията на и последиците от членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (наричан по-долу „ОРЗД“), Джи Ай Груп ЕООД (наричана по-долу също така Джи Ай Груп или „Компанията“) желае да ви предостави информация относно целите, методите и областите на съобщаване и разкриване на данните за персонала, предоставени от пълнолетни кандидати при регистрирането им на уебсайта на Джи Ай Груп (наричан по-долу „Уебсайтът“), уебсайтовете на други компании и социални мрежи, по електронна поща или по повод на интервю с една от агенциите.
1. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА, ТЪРСЕНЕ И ПОДБОР НА КАНДИДАТИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ
1.1. Вашите данни биват получавани по следните начини:
при регистрирането ви в поверителната част на уебсайта
по електронна поща
чрез нашите агенции
чрез външни уебсайтове или социални мрежи
1.2. Вашите данни се обработват за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта в случай, че кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция, публикувана на уебсайта или подадете по ваше желание заявление за работа чрез уебсайта .
1.3. Правното основание, приложимо спрямо обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.2 е подписването на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
1.4. Вашите данни ще бъдат обработвани, ако кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция и при подаване по ваше желание на заявление за работа, с цел търсене и подбор на кандидати, и по-точно с цел:
а. наемането ви като работник на временна заетост в компания-наш клиент
б. директното ви наемане в компания-наш клиент, която е трета страна
в. директното ви наемане в Джи Ай Груп
г. във връзка с политики или мерки за активна заетост или договори за сътрудничество и/или партньорство с публични и частни оператори на пазара
Освен това вашите данни ще бъдат обработени, за да ни позволите да ви изпращаме съобщения чрез традиционни или автоматични средства за контакт, включително съобщения за инициативи за обучение, свързани с конкретна позиция, независимо дали те са финансирани от компания-наш клиент или посредством фондовете за обучение.
Ако кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция, данните ви могат да бъдат обработвани също така и за целите на бъдещи процеси на търсене и подбор на персонал, ако не възразите срещу това към момента на предоставяне на вашите данни или на по-късен етап. Ако възразите срещу обработването в бъдещ период на вашите данни, те ще бъдат обработени единствено във връзка с конкретния процес на подбор, в рамките на който сте кандидатствали.
1.5. Правното основание, приложимо към обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.4 е оформянето на предоговорни мерки, приети по ваше искане съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
1.6. Данните ви могат да бъдат обработвани също така и за целите на установяване, упражняване или защитаване на нашите права в рамките на съдебни производства.
1.7. Правното основание за обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.6 са нашите легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Правното основание за обработването на специалните категории ваши лични данни за същите цели, е установяването, упражняването или защитата на право в рамките на съдебно производство съгласно член 9, параграф 2, буква е) от ОРЗД.
2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ
2.1. Вашите данни могат да бъдат обработени също така и, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели:
а. предоставяне на информация и изпращане на промоционални съобщения относно услугите, предлагани от Джи Ай Груп (включително инициативи за обучение, кариерно развитие и професионално обучение), или статистически изследвания и проучвания и/или пазарни проучвания, посредством традиционни (по поща и телефонни обаждания чрез оператор) и автоматизирани методи за контакт (писмо по електронна поща, текстово съобщение, мултимедийно съобщение и системи за незабавно предаване на съобщения)
б. предоставяне на информация и изпращане на промоционални съобщения относно услугите, предлагани от другите компании в групата в рамките на и извън ЕС (като инициативи за обучение, кариерно развитие, професионално обучение, подпомагане при предаване, търсене и подбор на персонал и търсене на ръководни кадри), и статистически изследвания и проучвания и/или пазарни проучвания, посредством традиционни (по поща и телефонни обаждания чрез оператор) и автоматизирани методи за контакт (писмо по електронна поща, текстово съобщение, мултимедийно съобщение и системи за незабавно предаване на съобщения)
2.2. Правното основание, приложимо спрямо обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 2.1, е съгласието ви съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
2.3. Прави се уговорка, че съгласие за обработването на личните ви данни за целите, описани по-горе, се дава изцяло по ваше желание. Поради това, ако откажете да дадете съгласието си за обработването за споменатите цели, данните ви ще бъдат обработени единствено за целите, описани в точка 1 по-горе.
3. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ
3.1. Само за пример, Джи Ай Груп ще получава следните обикновени категории лични данни: лично име, бащино име (ако има такова), фамилно име, парола, дата на раждане, ЕГН, номер на лична карта, пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт, образователни квалификации, трудов стаж и всякаква друга допълнителна информация, попълнена от вас в CV-то ви и/или предоставена по време на интервю в един от нашите клонове.
3.2. Джи Ай Груп ще получава въпросните данни от вас и/или от уебсайтове, управлявани от трети страни или от социални мрежи, чрез които Джи Ай Груп публикува обявите за свободни позиции (от името на своите клиенти или за негова собствена сметка), или чрез които вие можете да правите справка с профилите на кандидатите.
3.3. Ако кандидатствате по обява или подавате заявление за работа по ваше желание, ще ви бъде дадена възможност да декларирате, че попадате в защитена категория във формулярите за събиране на данни, поместени на уебсайта или по време на интервю по телефона или интервю, провеждано в един от нашите клонове. Тази информация представлява част от специалните категории данни съгласно член 9, параграф 1 от ОРЗД, като тя ще бъде обработвана съгласно действащата нормативна уредба.
3.4. Правното основание за обработването на специални категории ваши данни, описани в точка 1.2, е вашето изрично съгласие в съответствие с член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД.
Ако не дадете своето съгласие, няма да бъде възможно обработването на данните от защитената категорията, в която вие попадате.
3.5. Моля, не включвайте във вашето CV никакви специални категории лични данни (лични данни, разкриващи вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни или биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, или данни за вашето здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация).
4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
4.1. При обработване на данни за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта и за целите на търсене и подбор, както е описано в раздел 1 при подаване на заявление за работа по желание на кандидата, данните се въвеждат в базата данни на компанията и се съхраняват за период от 30 месеца след въвеждането, или от датата на вашето най-скорошно взаимодействие с уебсайта (достъп, актуализиране на данни или качване на вашето CV) или агенции, освен когато дадете съгласието си за удължен период на съхранение на данни, когато такова съгласие бъде поискано от вас преди изтичането на първоначалния период на съхранение.
4.2. При обработване на данни за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта и за целите на търсене и подбор, както е описано в раздел 1 при кандидатстване по конкретна обява за свободна позиция, ако възразите срещу съхранението на вашите данни за бъдещи процеси на подбор, данните ви ще бъдат въведени в базата данни на компанията и ще бъдат съхранявани по време на процеса на подбор, а при възражение от ваша страна, до приключването на този процес.
4.3. При обработване на данни за цели, свързани с установяване, упражняване или защита на законно право, както е описано в точка 1, данните ще бъдат въведени в исторически архив и съхранявани през цялото времетраене на спора, и до тогава, до когато изтекат сроковете за образуване на производство по обжалване.
4.4. При обработване на данни за допълнителните цели, описани в точка 2.1, данните ще бъдат въведени в базата данни на компанията и съхранявани за срока, посочен в точка 4.1, или до тогава, до когато вие оттеглите своето съгласие.
4.5. При изтичане на сроковете на съхранение по-горе, данните ще бъдат унищожени или преобразувани в анонимен формат.
5. ЕСТЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
5.1. Предоставянето на данните, обозначени със звездичка във формуляра за регистрация за поверителната част на уебсайта е необходимо, за да се даде възможност на Джи Ай Груп да завърши вашата регистрация, както е описано в точка 1. Ако откажете да предоставите поисканите данни, Джи Ай Груп няма да може да завърши регистрацията ви на уебсайта.
5.2. Предоставянето на данните, обозначени със звездичка във формуляра за събиране на данни, поместен в уебсайта, или по искане на агенциите, е необходимо, за да се даде възможност на Джи Ай Груп да осъществи процеса на търсене и подбор, описан в точка 1. Ако откажете да предоставите поисканите данни, Джи Ай Груп няма да може да разгледа вашата кандидатура.
5.3. Предоставянето на данните, описани в точка 2 не е задължително. Ако откажете да предоставите данните или не дадете своето съгласие, това няма да окаже никакво влияние върху регистрацията ви на уебсайта и няма да попречи на Джи Ай Груп да осъществи процеса на търсене и подбор.
6. МЕТОДИ НА ОБРАБОТВАНЕ
Процедурата по обработване на данни се основава на принципите на коректност, легитимност, прозрачност и минимизиране на данни (неприкосновеност на личния живот чрез проектното решение). Данните могат да бъдат обработвани ръчно или автоматично, за да могат те да бъдат запаметявани, обработвани и предавани, като това ще се извършва чрез подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи сигурността, поверителността, целостта, достъпността и стабилността на системите и услугите и предотвратяващи риска от загубване, унищожаване, неразрешен достъп или разкриване или незаконно използване на данните, в допълнение на разумни мерки за незабавно анулиране или коригиране на данни, неподходящи за целите, за които се обработват.
7. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ
7.1. Вашите данни могат да бъдат обработвани единствено от служители на отдели на компанията, които са упълномощени за това с оглед изпълнение на посочените по-горе цели. Въпросните служители са получили подходящи инструкции за работа във връзка със задачите, които те ще изпълняват.
7.2. Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на следните страни с оглед на изпълнение на целите, описани в точка 1 по-горе:
Компании-клиенти или организации-клиенти
Министерство на труда
Публични органи във връзка с политики или мерки за активна заетост
Други оператори на пазара в случай на партньорства
Правни консултанти
Органи за обучение
Компании от групата в чужбина
Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на компании от групата в чужбина за целите, описани в точка 3 по-горе.
7.3. Освен това вашите лични данни могат да бъдат обработвани от външни страни, изрично определени за лица, обработващи данните, които извършват за Джи Ай Груп:
услуги по управление и поддръжка на уебсайта
услуги по управление и поддръжка на базата данни с кандидати
услуги по систематизация на данни
услуги по изпращане на съобщения
услуги, свързани с пазарни проучвания
7.4. Актуализирания списък на получателите можете да получите от нашето седалище или като изпратите писмо по електронната поща до bg.privacy@gigroup.com.
7.5. Личните данни, предоставени от кандидатите няма да бъдат разкривани.
8. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕС
8.1. Вашите данни могат да бъдат предавани на компании, намиращи се в държави, които не са членки на Европейския съюз, и по-специално:
а. Аржентина и Швейцария, в които нивата на защита се считат за адекватни от Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД
б. Бразилия, Китай, Колумбия, Хонконг, Индия, Черна гора, Русия, Сърбия и Турция, при условие, че GI и вносителят на данни подпишат стандартни договорни клаузи, приети или одобрени от Европейската комисия съгласно член 46, параграф 2, букви в) и г) от ОРЗД
8.2. Решенията относно адекватността на нивата на защита могат да бъдат разгледани чрез използване на следните връзки:
Швейцария: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj
Аржентина: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj
Копие от стандартните договорни клаузи, подписани от GI може да бъде получено чрез изпращане на писмо по електронната поща до: bg.privacy@gigroup.com
9. ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА
9.1. Заинтересованите страни разполагат с правата, описани в членове 15—22 от ОРЗД, когато е приложимо.
9.2. По-специално, заинтересованите страни могат да искат от администратора на данни да им дава достъп до и да анулира данните, да коригира неточни данни, да допълва непълни данни и да ограничава предаванията на данни в случаите, описани в член 18 от ОРЗД .
9.3. Заинтересованите страни имат правото да възразяват срещу обработването на данните, необходими за законното преследване на интересите на администратора на данни като това може да става по всяко време и изцяло или частично.
9.4. Ако условията за предаването на данните съгласно член 20 от ОРЗД са изпълнени , заинтересованите страни също имат правото да получат данните, предоставени на администратора на данни в структуриран формат за общо ползване, който се чете от автоматично устройство, и когато това е технически осъществимо, да предават безпрепятствено данните на друг администратор на данни.
9.5. Заинтересованите страни имат правото да предявяват искове пред съответния надзорен орган (в тяхната държава членка на обичайно пребиваване или заетост или в държавата, в която е било извършено предполагаемото нарушение).
9.6. Тези права могат да бъдат упражнявани в писмен вид до адреса, посочен по-долу или чрез писмо по електронната поща, изпратено до следния адрес: bg.privacy@gigroup.com. Прави се уговорка, че заявлението за тази цел се подава по електронен път, и че информацията ще бъде предоставена в електронен формат, подходящ за общо ползване.
10. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
10.1. Заинтересованите страни имат правото да оттеглят съгласието, изразено от тях по всяко време чрез писмо по електронната поща до адрес bg.privacy@gigroup.com.
10.2. Оттеглянето на съгласието не засяга легитимния характер на обработването, основано на съгласието, дадено от вас преди оттеглянето.
11. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ
Администраторът на лични данни е Джи Ай Груп ЕООД, 1303 София, бул. Александър Стамболийски 84, ет.6, представлявано от законния му представител.
12. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЛЗД)
Контакт с длъжностното лице по защита на данните [ДЛЗД] може да бъде осъществен на електронна поща dpo@gigroup.com и адрес: Piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milan.

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ
Ако:
а). заинтересованата страна оспори точността на личните данни, за периода, необходим на администратора на данни да провери точността на въпросните данни
б). обработването е незаконно и заинтересованата страна възрази срещу анулирането на личните данни и поиска ограничаване на тяхното използване
в). дори ако администраторът на данни вече не изисква данните за целите на обработването, когато заинтересованата страна трябва да получи личните данни с цел установяване, упражняване или защита на право в рамките на съдебно производство
г). заинтересованата страна възрази срещу обработването съгласно член 21, параграф 1, докато се изчакват проверки относно преимущественото значение на законовите основания на администратора на данни пред тези на заинтересованата страна
Ако обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) или член 9, параграф 2, буква a) или договора съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и се осъществява посредством автоматични инструменти.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Pursuant to the terms and effects of articles 13 and 14 of (EU) Regulation 2016/679 on the protection of individuals relating to the processing of personal data (referred to below as "GDPR"), Gi Group EOOD (also referred to below as “GI” or the “Company”) wishes to provide you with information on the purposes, methods and area of communication and disclosure of the personnel data supplied by candidates of adult age when they register through GI website (referred to below as the “Website”), the websites of other companies and social networks, by email or on the occasion of an interview with one of the agencies.
1. PURPOSE OF THE PROCESSING FOR REGISTRATION THROUGH GI WEBSITE, SEARCH AND SELECTION OF CANDIDATES AND LEGAL BASES
1.1. Your data is obtained in the following ways:
when you register through GI website
by email
by our agencies
through outside websites or social networks
1.2. Your data is processed for registration in through GI website if you reply to a specific situation vacant announcement published on the website or present a voluntary application as a candidate through the website.
1.3. The legal base applicable to the processing of your personal data for the purposes described in point 1.2 is the execution of a contract pursuant to article 6, section 1 b), of the GDPR.
1.4. Your data will be processed if you reply to a specific situation vacant announcement and in the case of a voluntary application, for purposes of candidate search and selection, and more precisely:
а. for placement as temporary worker in our client user company
b. for direct placement in our third party client company
c. for direct placement at GI
d. in relation to active employment policies or measures or collaboration and/or partnership agreements with public and private market operators
Your data will also be processed to enable us to send you messages by traditional or automated contact methods, including messages on training initiatives linked to a specific position, whether these are financed by a client company of ours or through inter-professional funding.
If you reply to a specific situation vacant announcement, your data may also be processed for future personnel search and selection processes, if you do not raise objections to such processing at the time when you supply the data or at a later date. If you should object to such processing, your data will only be processed in relation to the specific selection process for which you are a candidate.
1.5. The legal base applicable to the processing of your personal data for the purposes described in point 1.4 is the execution of pre-contractual measures adopted at your request pursuant to article 6, section 1 b), of the GDPR.
1.6. Your data may also be processed to ascertain, exercise or defend our rights in legal proceedings.
1.7. The legal base applicable to the processing of your personal data for the purposes described in point 1.6 is our legitimate interests pursuant to article 6, section 1 f), of the GDPR.
The legal base applicable to the processing of the special categories of personal data regarding yourself for the same purposes is to ascertain, exercise or defend a right in legal proceedings pursuant to article 9, section 2 f), of the GDPR.
2. FURTHER PURPOSES OF THE PROCESSING AND LEGAL BASES
2.1. Your data may also be processed, if you express your consent, for the following additional purposes:
а. the issue of information and promotional messages on the services offered by GI (including training initiatives, career development and coaching), or statistical studies and research and/or market surveys, by means of traditional (by post and phone calls through the operator) and automated contact methods (email, text message, multimedia message and instant messaging systems)
b. the issue of information or promotional messages on the services offered by the other group companies within and outside the EU (such as training initiatives, career development, coaching, transfer support, personnel search and selection and executive searches), and statistical studies and research and/or market research studies, by means of traditional (by post and phone calls through the operator) and automated contact methods (email, text message, multimedia message and instant messaging systems)
2.2. The legal base applicable to the processing of your personal data for the purposes described in point 2.1 is your consent pursuant to article 6, section 1 a), of the GDPR.
2.3. It is understood that your consent to the processing of your data for the purposes described above is entirely optional. For this reason, if you should refuse to agree to the processing for those purposes, your data will be processed for the purposes described in point 1 above only.
3. CATEGORIES OF DATA PROCESSED, DATA SOURCE AND PROCESSING OF SPECIAL CATEGORIES OF DATA
3.1. Merely by way of example, GI will obtain the following common categories of personal data: first name, middle name (if applicable) surname, password, date of birth, national identification code (if applicable), address, email address and telephone contact details, educational qualifications, work experience and any additional information entered by you in your CV and/or supplied during an interview at one of our branches.
3.2. GI will obtain the data in question from yourself and/or websites managed by third parties or social networks through which GI publishes the situations vacant (on behalf of its client companies or on its own account), or through which you may consult the candidate profiles.
3.3. If you respond to an advertisement or make a voluntary application, you will be given the opportunity to declare that you belong to a protected category in the data collection forms on the website or during a telephone interview or an interview at one of our branches. This information forms part of the special data categories pursuant to article 9, section 1, of the GDPR, and will be processed in line with the relevant regulations in force.
3.4. The legal base applicable to the processing of special data categories regarding yourself as described in point 1.2 is your explicit consent pursuant to article 9, section 2 a), of the GDPR.
If you do not express your consent, it will not be possible to process the data on the protected category to which you belong.
3.5. Please do not include any special data categories in your CV (personal data revealing your racial or ethnic origins, political opinions, religious or philosophical convictions, trade union membership, genetic details or biometric data used for the unequivocal identification of an individual, or data relating to your health, sex life or sexual orientation).
4. DATA STORAGE PERIOD
4.1. In the event of processing of data for registration through GI website and for search and selection purposes as described in section 1 in the case of a voluntary application, the data are entered in the company database and kept for a period of 30 months following such entry, or as of the date of your most recent interaction with the website (access, data updating or loading in your CV) or agencies, unless you should agree to an extended period of data storage upon being asked to do so prior to the expiry of the initial storage period.
4.2. In the event of processing of data for registration through GI website and for search and selection purposes as described in section 1 by way of a reply to a specific situation vacant advertisement, if you should raise objections to the storage of your data for future selection purposes, your data will be entered in the company database and stored throughout the duration of the selection process and, in the case of a negative outcome, until the closure of that process.
4.3. In the event of processing of data for purposes linked to ascertaining, exercising or defending a legal right, as described in section 1, the data will be entered in a historic archive and kept throughout the duration of the dispute and up to such time as the time limits for presenting challenging action expire.
4.4. In the event of processing of data for the additional purposes described in point 2.1, the data will be entered in the company database and stored for the period indicated in point 4.1, or until such time as you should withdraw your consent.
4.5. Upon expiry of the storage periods indicated above, the data will be destroyed or converted to an anonymous format.
5. NATURE OF THE SUPPLY OF DATA AND CONSEQUENCES OF REFUSAL TO DO SO
5.1. The supply of the data marked with an asterisk in the registration form in GI website is necessary to enable GI to complete your registration as described in point 1. If you should refuse to supply the data required, it will therefore not be possible for GI to complete your registration through the Website
5.2. The supply of the data marked with an asterisk in the data collection form on the website or as requested by the agencies is necessary to enable GI to pursue the search and selection processes described in point 1. If you should refuse to supply the data required, it will therefore not be possible for GI to take your candidature into consideration.
5.3. The supply of the data described in point 2 above is optional. If you refuse to supply the data or do not express your consent, this will have no consequence for your registration through GI website and will not prevent GI from carrying out the search and selection processes.
6. PROCESSING METHODS
The data processing procedure is based on the principles of correctness, legitimacy, transparency and data minimisation (privacy by design). The data may be processed manually or by means of automated methods to enable them to be memorised, processed and transmitted, and will take place by means of suitable technical and organisational methods which guarantee the security, confidentiality, integrity, availability and resilience of the systems and services and prevent the risk of loss, destruction, unauthorised access or disclosure or illegal use of the data, in addition to reasonable measures to ensure the prompt cancellation or adjustment of data which are unsuitable for the purposes for which they are to be processed.
7. RECIPIENTS OF THE DATA
7.1. Your data may only be processed by employees of the company departments authorised to do so for the purposes indicated above. The employees in question have received suitable operating instructions on the tasks to be carried out by them.
7.2. GI may forward your personal data to the following parties for the purposes described in point 1 above:
Client companies or entities
The Ministry of Labour
Public bodies in respect of active employment policies or measures
Other market operators in the case of partnerships
Legal consultants
Training bodies
Group companies in Italy or abroad
GI may forward your personal data to group companies in Italy or abroad for the purposes described in point 3 above.
7.3. Your personal data may also be processed by outside parties expressly designated as data processors which provide GI with:
Website management and maintenance services
Candidate database management and maintenance services
Filing services
Message mailing services
Market research services
7.4. The updated list of recipients is available from our registered office or by sending an email message to bg.privacy@gigroup.com.
7.5. The personal data supplied by candidates will not be subject to disclosure.
8. TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EU
8.1. Your data may be transferred to companies not belonging to the European Union, and more specifically to:
а. Argentina and Switzerland, whose data protection levels are deemed satisfactory by the European Commission pursuant to article 45 of the GDPR
b. Brazil, China, Colombia, Hong Kong, India, Montenegro, Russia, Serbia and Turkey, on condition that GI and the data importer sign standard contractual clauses adopted or approved by the European Commission pursuant to article 46, sections 2 c) and d), of the GDPR
8.2. The decisions on adequacy of protection levels may be consulted on the following links: Switzerland: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj
Argentina: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

A copy of the standard contractual clauses signed by GI may be obtained by sending an email to: bg.privacy@gigroup.com
9. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY
9.1. The interested parties have the rights described in articles 15 to 22 of the GDPR, where applicable.
9.2. More precisely, the interested parties may ask the data controller for access to and cancellation of the data, the adjustment of imprecise data, additions to incomplete data and restriction of data transfers in the cases described in article 18 of the GDPR .
9.3. The interested parties have the right to object to the processing of the data necessary for the legitimate pursuit of the interests of the data controller, at any time and in whole or in part.
9.4. If the conditions for the transfer of the data pursuant to article 20 of the GDPR are satisfied , the interested parties also have the right to receive the data supplied to the data controller in a structured format for common use which is legible from an automatic device and, where technically feasible, to transfer such data to another data controller without impediment.
9.5. The interested parties have the right to present claims to the relevant supervisory authority (in their member state of normal residence or employment, or in the state in which the presumed violation occurred).
9.6. These rights may be exercised by writing to the address indicated below, or by sending an email message to the following address: bg.privacy@gigroup.com. It is understood that if the application to that effect is presented electronically the information will be supplied in an electronic format suitable for common use.
10. WITHDRAWAL OF CONSENT
10.1. The interested parties have the right to withdraw the consent expressed by them at any time sending an email to bg.privacy@gigroup.com.
10.2. The withdrawal of the consent does not affect the legitimate nature of the processing based on the consent which you expressed prior to the withdrawal.
11. DATA CONTROLLER CONTACT DETAILS
The personal data controller is GI Group EOOD, 84 Al. Stamboliiski blvd, fl. 6 – 1303 Sofia, Bulgaria, in the person of its legal representative.
12. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) CONTACT DETAILS
The data protection officer [DPO] can be contacted at Piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milan, email at dpo@gigroup.com

DATA CONTROLLER
If:
а). the interested party contests the precise nature of the personal data, for the period necessary to enable the data controller to check the precise nature of the data in question
b). the processing is unlawful and the interested party objects to the cancellation of the personal data and asks for its use to be restricted
c). even if the data controller no longer requires the data for processing purposes, when the interested party has to obtain the personal data to ascertain, exercise or defend a right in legal proceedings
d). the interested party objects to the processing pursuant to the terms of article 21, section 1, while awaiting checks on the prevalence of the legitimate motives of the data controller over those of the interested party
If the processing is based on consent pursuant to articles 6.1 a) or 9.2 a) or the contract pursuant to article 6.1 b) of the GDPR and takes place using automated instruments.