EGT DIGITAL LTD

Известия за новите обяви от EGT DIGITAL LTD

Технологии

.net .net java java JavaScript JavaScript React.js Node.js Node.js RabbitMQ RabbitMQ Kafka Kafka Redis Redis Postgres Kubernetes Kubernetes Docker Docker Jenkins Jenkins Grafana Grafana Bitbucket/Github Linux Linux Networks

Работна среда

beach_access 25 - 25 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи

Придобивки

 • trending_up Professional development, supportive company culture and challenging projects
 • euro Competitive salary
 • flight 25 days paid vacation
 • home Home office option – 2 days weekly
 • schedule Flexible work schedule
 • directions_bike Fully paid MultiSport and public transportation card
 • science Additional health insurance
 • local_pizza Weekly activities with the whole team
 • restaurant_menu Free snack, soft drinks, coffee and fruit available always
 • directions_bus Free shuttles from Business Park Sofia metro station to our office
EGT DIGITAL LTD
EGT Digital is a next-generation tech company, which is fully focused on B2B iGaming solutions.
 • people_alt 400 служители
 • location_on София
 • calendar_today Основана 2019

За компанията

filter_6

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на EGT DIGITAL LTD

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „ЕГТ ДИДЖИТАЛ“ ЕООД ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие“, „Вас“).
КОИ СМЕ НИЕ?
Администратор на лични данни е „ЕГТ Диджитал“ ЕООД, ЕИК 205689811, (,,Дружеството“, „Ние“), със седалище и адрес а управление: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ул. "Панорама София" № 6, бизнес център "Ричхил", блок "А"
Контактите на Длъжностното ни лице по защита на данните са:
Длъжностно лице по защита на личните данни: адв. Десислава Димитрова-Чолакова
Email: dpo@egt-digital.com „ЕГТ Диджитал“ ЕООД
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ
Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно:
Данни, с които да Ви идентифицираме Имена; дата на раждане или ЕГН, място на раждане
Данни за контакт с Вас Настоящ или постоянен адрес; email; телефон
Данни относно Вашето образование и квалификации Автобиография/ CV; мотивационно писмо; информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове)
Данни относно Вашия професионален опит Досегашен трудов опит (вкл. информация за наименование на работодател, месторабота, длъжност); и информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели
Данни, станали ни известни в хода на проведени с Вас интервюта и тестове В рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/ предложено възнаграждение
Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви вкл. информация за препоръки; семейно положение, военна служба, снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка.
Друга информация, предоставена въз основа на Ваше изрично съгласие Бихме могли да обработваме и специални категории данни, при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна
Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал Такава информация може да бъде събрана и от агенции за подбор, когато „ЕГТ Диджитал“ ЕООД им е възложило провеждането на отделни етапи или целия подбор на персонал (в т.ч. данни от изготвени от агенциите доклади, препоръки и др..)
ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
Основанието за обработка на личните данни, описани по-горе, независимо дали сте кандидатствали за конкретна позиция или за всички открити при Нас бъдещи позиции, е предоставено от Вас съгласие, съгласно ЗЗЛД и Регламент 2016/679. Възможно е, когато получаваме данните Ви от Агенция за подбор на персонал да обработваме данните Ви въз основа на легитимен интерес.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
- За намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
- Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
- Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца от приключване на подбора за конкретна позиция, за всички неодобрени кандидати, ако сте кандидатствали само за конкретна позиция, както и 1 година от момента на кандидатстване, при съгласие за всички открити позиции в Дружеството.


ВАШИТЕ ПРАВА

На кандидатите за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
- при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно копие;
- да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
- да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
- да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора на за конкретната позиция, за която кандидатствате;
- да упражните своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: dpo@egt-digital.com или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява.