DHL Freight Enterprise Software Solutions / DHL Logistics Bulgaria Ltd

Известия за новите обяви от DHL Freight Enterprise Software Solutions / DHL Logistics Bulgaria Ltd
DHL Freight Enterprise Software Solutions / DHL Logistics Bulgaria Ltd
Our team is developing JAVA Enterprise solutions with large bandwidth (data processing and data transfer), data reliability, data security, EDI integration and the full lifecycle of a supply chain system.

Технологии

java ee gitgerit JBoss Jenkins Jenkins Eclipse sonarqube docker docker Oracle SQL SQL Maven/Ant

Ценности на DHL Freight Enterprise Software Solutions / DHL Logistics Bulgaria Ltd

circle
Respect & Result
circle
Passion & Power
circle
Pace & Pride

Работна среда

beach_access 20 - 25 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи
airport_shuttle Възможност за изцяло дистанционна работа

Интервю и назначаване

voice_chat Възможност за дистанционно интервю
emoji_people Възможност за дистанционен онбординг

Придобивки

 • check_box ваучери за храна
 • check_box карта за спорт
 • check_box допълнително здравно осигуряване
 • check_box застраховка живот
 • check_box безплатно паркомясто
 • check_box Fun Friday
 • check_box корпоративни фирмени събития
 • check_box Зала за игри в офиса
 • check_box Допълнителни дни годишен отпуск
 • check_box Месечен/годишен бонус

В България

 • calendar_today От 2018 *
 • people_alt 132 служители *
 • people_alt 60 ИТ специалисти
 • location_on София
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023

Глобално

 • business Централа в Бон
 • calendar_today Основана 1969
 • people_alt 13000 служители
 • location_on Кьолн

За компанията

filter_7

Кариера в компанията

filter_5

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на DHL Freight Enterprise Software Solutions / DHL Logistics Bulgaria Ltd

Политика за защита на лични данни на DHL Logistics България ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
към кандидатстващи за свободни позиции в DHL
Настоящата Декларация за поверителност предоставя информация за начина, по който Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД обработва лични данни на кандидати по обявени от дружеството свободни позиции.
Обработването на личните данни включва събиране, използване, съхраняване, предаване, коригиране, архивиране и унищожаване.
Кои сме ние?
Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД, ЕИК 205178651
Адрес: Ул. Капитан Димитър Списаревски №24
Тел: 02 970 8036
eл. адрес: it-jobs-bg@dhl.com
Кое е Длъжностното лице по защита на данните за Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД?
Ивета Монева
Телефон: +359885344221
Имейл: Iveta.Moneva@dhl.com
Кой е компетентният надзорен орган по защита на данните?
За България компетентния надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
• Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
• Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
• Електронна поща: kzld@cpdp.bg
• Интернет страница: www.cpdp.bg
Какви лични данни обработваме?
Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД е администратор или обработващ на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или които събираме/получаваме от други източници, като агенции за подбор или онлайн платформи.
Ние получаваме Вашите данни директно от Вас, когато предоставяте и съхранявате данните си в платформата за набиране на персонал на DP DHL. Ако сте предоставили информация за себе си в обществено достъпни кариерни мрежи или платформи, ние ще ги обработим в съответствие с условията на съответния оператор. Когато работим с агенции за подбор на персонал, ние предполагаме, че всяка агенция ни предава данните с Вашето одобрение /
съгласие.
В процеса на подбор можем да обработваме следните категории лични данни:
• три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, семейно положение;
• образование, професионална квалификация, данни относно професионалната Ви биография, референции от предходни работодатели;
• други данни, които сте посочили в CV – то си или в други документи, които сте предоставили при кандидатстване за работа в Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД;
• потребителско име и парола – при кандидатстване в платформите за подбор на групата;
• криминално и съдебно минало.
Личните Ви данни са ни необходими, за да оценим кандидатура Ви за работа спрямо поставените за позицията критерии и при постигане на съгласие да сключим договор с Вас. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си данни доброволно. За данните, които не са пряко свързани с кандидатурата и с трудовото
правоотношение, ще поискаме Вашето съгласие преди обработването.
Защо са ни необходими личните Ви данни и на какво основание ги обработваме?
Обработваме Вашите лични данни само за конкретни и легитимни цели, за които имаме валидно правно основание.
Данните Ви се обработват единствено за контакт с Вас и в процеса на подбор на персонала за свободните работни
места в компанията.
• Кандидатстване при липса на свободни позиции – на основание предварителни стъпки преди сключване на договор;
Когато изпратите кандидатурата си, без да има отворена позиция, всички компании от Групата, в които има потенциал за откриване на такава позиция, могат да прегледат данните Ви и да ви предложат подходяща свободна позиция. Данните Ви ще бъдат съхранени в ИТ система, използвана в рамките на групата, където се търсят подходящи кандидати за текущи или предстоящи вакантни работни места. Можете да изтеглите кандидатурата си по
всяко време.
• Вътрешно споделяне на конкретно предложение в рамките на Групата – на основание вашето съгласие;
Ако кандидатствате за определена позиция в една компания от групата, ние ще прехвърлим Вашите данни на други
компании от групата, ако получим Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време или
да ограничите трансфера.
• Скрининг / Проверка срещу тероризма – на основание Вашето съгласие/ на основание легитимния интерес на Дружеството.
Тъй като сме законово задължени да гарантираме, че няма да предоставяме финансова подкрепа на терористични
организации, ние ще проверим личните данни на кандидатите за всеки подбор в сигурни списъци. Предоставяйки ни
кандидатурата си, Вие декларирате съгласието си за тази обработка.
• Сигурност при кандидатстване онлайн
Ако някоя от нашите платформи за набиране на персонал изисква регистрация, Вашите данни ще бъдат използвани
само за вход в системата. Допълнителна информация за обработката на личните Ви данни можете да намерите на
съответната платформа.

• Запазване на данните Ви за бъдещи подбори – на основание Вашето съгласие;
Ако сте дали Вашето съгласие, данните Ви ще бъдат съхранение и при отваряне на подходяща позиция, служителите
от отдел Човешки ресурси ще се свържат с Вас.
Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват от Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД на територията на Европейския съюз.
Дружеството обработва личните Ви данни в автоматизирани електронни системи за записване и съхраняване на
информация, както и чрез поддържане на хартиен носител.
Ние обработваме Вашите данни, като разглеждаме получените кандидатури и ги оценяваме спрямо поставените за
конкретната длъжност изисквания, за да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните
организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).
В зависимост от позицията, за която кандидатствате, Вашата кандидатура може да бъде разгледана от служители от
групата DP DHL, при осигуряване на максимална сигурност и поверителност. Дружеството няма да предоставя Ваши
лични данни на трети лица извън групата DP DHL.
Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Ако не сте сред избраните кандидати, Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД ще унищожи личните Ви данни
непосредствено след приключване на подбора. Ако сте дали съгласието си, ще съхраним личните Ви данни
(кандидатури) за срок до 1 година. След изтичане на този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени.
Условията на съхранение на кандидатурите в платформите, в които кандидатствате са уредени в политиките на
самите платформи.
Ако бъдете одобрен, ще използваме Вашите данни за сключване на договор с Вас.
Какви са Вашите права?
• Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни
Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите
достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. За целта, можете да
попълните съответната заявка за достъп.
• Право на коригиране на Вашите лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.
• Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")
Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са
събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да
оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.
• Право на ограничаване на обработването
Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи,
предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
• Право на преносимост
Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден
за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични
данни, когато обработването на такива лични данни:
 е основано на съгласие или на договор с нас; и
 се извършва по автоматизиран начин.
Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли
личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.
• Право на възражение
Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични
данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни,
моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на посочените в началото на декларацията контакти.
Длъжностното ни лице по защита на данните ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от
получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се
взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за
конкретните причини за забавянето.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за
защита на личните данни и да подадете жалба.