DHL Express България ЕООД

Известия за новите обяви от DHL Express България ЕООД
DHL Express България ЕООД
Транспорт и логистика

За компанията

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на DHL Express България ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
към кандидатстващи за свободни позиции в DHL

Настоящата Декларация за поверителност предоставя информация за начина, по който Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД обработва лични данни на кандидати по обявени от дружеството свободни позиции.
Обработването на личните данни включва събиране, използване, съхраняване, предаване, коригиране, архивиране и унищожаване.

Кои сме ние?
Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, ЕИК 121333475
Адрес: Ул.“Мария Атанасова“ №5
Тел: 02/9608626
eл. адрес: bg_hrteam@dhl.com

Кое е Длъжностното лице по защита на данните за Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД?
Стефан Стоилов
Телефон: +359882501811
Имейл: stefan.stoilov@dhl.com

Кой е компетентният надзорен орган по защита на данните?
За България компетентния надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
• Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
• Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
• Електронна поща: kzld@cpdp.bg
• Интернет страница: www.cpdp.bg

Какви лични данни обработваме?
Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД е администратор или обработващ на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или които събираме/получаваме от други източници, като агенции за подбор или онлайн платформи.
Ние получаваме Вашите данни директно от Вас, когато предоставяте и съхранявате данните си в платформата за набиране на персонал на DP DHL. Ако сте предоставили информация за себе си в обществено достъпни кариерни мрежи или платформи, ние ще ги обработим в съответствие с условията на съответния оператор. Когато работим с агенции за подбор на персонал, ние предполагаме, че всяка агенция ни предава данните с Вашето одобрение / съгласие.

В процеса на подбор можем да обработваме следните категории лични данни:
• три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, семейно положение;
• образование, професионална квалификация, данни относно професионалната Ви биография, референции от предходни работодатели;
• други данни, които сте посочили в CV – то си или в други документи, които сте предоставили при кандидатстване за работа в Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД;
• потребителско име и парола – при кандидатстване в платформите за подбор на групата;
• криминално и съдебно минало.

Личните Ви данни са ни необходими, за да оценим кандидатура Ви за работа спрямо поставените за позицията критерии и при постигане на съгласие да сключим договор с Вас. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си данни доброволно. За данните, които не са пряко свързани с кандидатурата и с трудовото правоотношение, ще поискаме Вашето съгласие преди обработването.

Защо са ни необходими личните Ви данни и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите лични данни само за конкретни и легитимни цели, за които имаме валидно правно основание.
Данните Ви се обработват единствено за контакт с Вас и в процеса на подбор на персонала за свободните работни места в компанията.
• Кандидатстване при липса на свободни позиции – на основание предварителни стъпки преди сключване на договор;
Когато изпратите кандидатурата си, без да има отворена позиция, всички компании от Групата, в които има потенциал за откриване на такава позиция, могат да прегледат данните Ви и да ви предложат подходяща свободна позиция. Данните Ви ще бъдат съхранени в ИТ система, използвана в рамките на групата, където се търсят подходящи кандидати за текущи или предстоящи вакантни работни места. Можете да изтеглите кандидатурата си по всяко време.
• Вътрешно споделяне на конкретно предложение в рамките на Групата – на основание вашето съгласие;
Ако кандидатствате за определена позиция в една компания от групата, ние ще прехвърлим Вашите данни на други компании от групата, ако получим Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време или да ограничите трансфера.
• Скрининг / Проверка срещу тероризма – на основание Вашето съгласие/ на основание легитимния интерес на Дружеството
Тъй като сме законово задължени да гарантираме, че няма да предоставяме финансова подкрепа на терористични организации, ние ще проверим личните данни на кандидатите за всеки подбор в сигурни списъци. Предоставяйки ни кандидатурата си, Вие декларирате съгласието си за тази обработка.
• Сигурност при кандидатстване онлайн
Ако някоя от нашите платформи за набиране на персонал изисква регистрация, Вашите данни ще бъдат използвани само за вход в системата. Допълнителна информация за обработката на личните Ви данни можете да намерите на съответната платформа.
• Запазване на данните Ви за бъдещи подбори – на основание Вашето съгласие;
Ако сте дали Вашето съгласие, данните Ви ще бъдат съхранение и при отваряне на подходяща позиция, служителите от отдел Човешки ресурси ще се свържат с Вас.

Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват от Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД на територията на Европейския съюз.
Дружеството обработва личните Ви данни в автоматизирани електронни системи за записване и съхраняване на информация, както и чрез поддържане на хартиен носител.

Ние обработваме Вашите данни, като разглеждаме получените кандидатури и ги оценяваме спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания, за да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

В зависимост от позицията, за която кандидатствате, Вашата кандидатура може да бъде разгледана от служители от групата DP DHL, при осигуряване на максимална сигурност и поверителност. Дружеството няма да предоставя Ваши лични данни на трети лица извън групата DP DHL.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Ако не сте сред избраните кандидати, Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД ще унищожи личните Ви данни непосредствено след приключване на подбора. Ако сте дали съгласието си, ще съхраним личните Ви данни (кандидатури) за срок до 1 година. След изтичане на този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени.
Условията на съхранение на кандидатурите в платформите, в които кандидатствате са уредени в политиките на самите платформи.
Ако бъдете одобрен, ще използваме Вашите данни за сключване на договор с Вас.

Какви са Вашите права?
• Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни
Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. За целта, можете да попълните съответната заявка за достъп.

• Право на коригиране на Вашите лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

• Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")
Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.

• Право на ограничаване на обработването
Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

• Право на преносимост
Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:
 е основано на съгласие или на договор с нас; и
 се извършва по автоматизиран начин.
Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

• Право на възражение
Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на посочените в началото на декларацията контакти. Длъжностното ни лице по защита на данните ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба.

Дата: 25.05.2018