БТВ Медиа Груп ЕАД

Известия за новите обяви от БТВ Медиа Груп ЕАД

Придобивки

  • check_box Допълнително Здравно Осигуряване
  • check_box Допълнително Пенсионно Осигуряване
  • check_box Ваучери за храна
  • check_box Безплатни обучения/курсове
БТВ Медиа Груп ЕАД
bTV е първата частна национална телевизия в България, която се радва на най-високо зрителско доверие според редица проучвания през годините
  • people_alt 550 служители
  • location_on София
  • calendar_today Основана 2000

За компанията

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на БТВ Медиа Груп ЕАД

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

„БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, Административна сграда на НДК, пл. “България” 1 (наричано по-долу за краткост според контекста „дружество“, „ние“ или „нас“), с настоящото имаме за цел да Ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме и защитаваме Вашите лични данни при взаимоотношения с Вас във връзка с процедура по подбор.
Ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите национални закони и подзаконови актове и тези на Европейския съюз, включително в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“).
Предоставяме Ви екземпляр от настоящите правила в началото на процедурата по подбор.

1. Как и защо събираме и обработваме Вашите лични данни

а) Обши положения
Като правило, обработваме Вашите лични данни само когато законът ни позволява това. Най-често ще обработваме Ваши лични данни на следните основания: i) за сключване на договор с Вас; ii) за спазване на наши законови задължения; или iii) когато това е необходимо за целите на наши законни интереси (или интереси на трета страна), освен когато Вашите права и интереси нямат преимущество. Освен това, в по-редки случаи, можем да използваме Вашите лични данни: i) за защита на Ваши интереси (или интересите на трета страна); или ii) когато е необходимо, в обществен интерес или за официални (служебни) цели.
б) Специфични положения
В процедурата по кандидатстване, ние събираме и обработваме получените директно от Вас лични данни: информацията от Вашата автобиография и всякакви други лични данни, които ни предоставяте, като напр. данни за самоличност, данни за контакт, данни за предишна заетост и образование.
Освен това, събираме и обработваме информация за Вас, получена от агенции за подбор на персонал, като напр. информация за Вашата автобиография, препоръки и справки за Вашия трудов стаж, мнения от агенция за подбор на персонал, мнения, които агенцията е получила от предишни Ваши работодатели, информация за Вашите очаквания относно заплащането и др.
По време на процедурата по подбор обработваме Вашите лични данни, защото трябва да оценим Вашата квалификация и умения, и дали сте подходящ за обявената длъжност в нашето дружество, както и за да се свържем с Вас и да решим дали да сключим договор с Вас.
Можем, също така, да обработваме Вашите лични данни, когато имаме законен интерес да отговорим на и/или да се защитим срещу правни искове и претенции.
Ако вашата кандидатура не бъде одобрена, може да ни позволите да запазим Вашите лични данни, в случай на бъдещи възможности и позиции, които могат да са подходящи за Вашия профил. Предоставянето на личните Ви данни за тази цел е доброволно и зависи от Вашето съгласие.

2. Разкриване на лични данни
В рамките на дружеството само ограничен брой служители имат достъп до Вашите лични данни, в зависимост от вида и позицията/длъжността, за която кандидатствате. Тези служители са задължени да пазят поверителност и имат право да боравят с лични данни само съобразно инструкциите на дружеството и, ако е необходимо, във връзка с изпълнението на трудовите им функции.
Лични данни могат да бъдат споделяни с държавни органи и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква по закон или за защита на наши законни интереси (включително правата на трети лица) в съответствие с приложимите закони.
В някои случаи можем да разкриваме лични данни на други субекти в рамките на свързаните дружества на CME Media Services Ltd. (CME), прилагайки принципа „необходимост да се знае“ (например, когато профилът Ви може да се окаже подходящ за друга длъжност в друго дружество; при регулярни вътрешни и външни отчети във връзка с резултатите на дружеството и/или във връзка с дейността на дружеството). С нашите свързани лица прилагаме подходящи предпазни мерки, за да осигурим защита на данните при разкриването им.

3. Съхранение на Вашите лични данни и предаване на данни в чужбина
Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в рамките на Европейския съюз („ЕС“) и Европейското икономическо пространство („ЕИП“).
Когато Ваши лични данни се прехвърлят от собствената ви държава в друга държава, законите и правилата, които защитават Вашите лични данни в държавата, към която се прехвърля Вашата информация, могат да бъдат различни (или с по-малка степен на защита) спрямо тези в държавата, в която се провежда процедурата по подбор.

4. Вашите права
Във връзка с обработването на лични данни имате определени права, включително i) право да поискате от дружеството достъп до Вашите лични данни, ii) право на коригиране на Вашите лични данни, iii) право на изтриване на Вашите лични данни, iv) право на ограничаване на обработването, v) право на възражение срещу обработването, vi) право на преносимост на данни (т.е. право да поискате да прехвърлим някои от Вашите лични данни на други субекти, както и право да получите личните данните, които сте ни предоставили) и vii) право да подадете жалба в надзорен орган.
Тези права могат да бъдат ограничени в някои случаи, напр. правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни може да бъде ограничено, когато можем да докажем, че разполагаме с убедителни законови основания да обработваме Вашите лични данни, които имат преимущество над Вашите интереси.
Ако определени лични данни се обработват на основание дадено от вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие на GDPR.employment@btv.bg. Това обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето на съгласието.
5. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни

Възнамеряваме да запазим Вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на изпълнението на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквания в съответствие с нашата Политиката за съхранение на данни.
Като правило, възнамеряваме да съхраняваме Вашите лични данни докато трае процедурата по подбор, свързана с Вашата кандидатура, или до отпадането Ви от процедурата по подбор, според случая. Ако Вашата кандидатура не бъде одобрена или сте се отказали преди завършване на процедурата и ако сте ни предоставили Вашето съгласие да запазим Вашите лични данни, ние ще ги запазим, докато не оттеглите Вашето съгласие, но за период не по-дълъг от 1 година от предоставяне на съгласието, освен ако не се налага да ги запазим за по-дълъг период, с оглед упражняване на наши права.

6. За контакт
В случай че имате въпроси или искания, свързани с обработването на Вашите лични данни, или ако желаете да упражните някое от Вашите права, както е описано в т.4 по-горе, можете да свържете се с нас по имейл на GDPR.employment@btv.bg.
Последна актуализация: 21 май 2018 г.
Настоящата политика може да бъде допълвана и изменяна, в зависимост от конкретния случай и изискванията на закона. При съществена промяна в правилата, ще Ви уведомим.