БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Известия за новите обяви от БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Здравеопазване, Фармация
Лични данни
Политика за защита на личните данни на БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Политика за поверителност и защита на личните данни
Информация относно администратора на лични данни
„Байер България“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 121258695, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Резбарска“ № 5.
„Байер България“ ЕООД (наричано по-долу „нас“, „нашия“ и „ние“), в качеството си на администратор на лични данни желае да Ви предостави информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни.
Ние уважаваме поверителността на личните Ви данни
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
Настоящата политика (Политика) има за цел да Ви представи на ясен и достъпен език информация за:
• Какви лични данни обработваме;
• За какви цели се обработват личните Ви данни;
• Основанията за събиране на лични данни;
• За какъв срок се съхраняват предоставените от Вас лични данни;
• С кого споделяме събраните лични данни;
• Какви са правата Ви относно предоставените лични данни.
А. Информация относно личните данни
1) Какви лични данни обработваме и за какви цели?
По-долу бихме искали да Ви предоставим информация относно личните данни, които обработваме и целите за тяхното обработване:
- Физическа идентичност- индентификационни данни, като име и фамилия, данни по документ за самоличност (включително дата на раждане/ ЕГН, място на раждане), данни за контакт;
- данни за образование, професионален опит, специалност, квалификация, правоспособност, научни звания или научни степени;
- Трудова дейност- документи, удостоверяващи трудов стаж, и професионална автобиография (CV);
- Специални категории лични данни- например данни по документ за медицински преглед (при първоначално постъпване на работа), номер на решение на ТЕЛК/НЕЛК; данни за заболяване при представяне на болничен лист в случаите на временно неработоспособност; данни за религиозни убеждения (в случаите по чл. 173, ал. 2 КТ), данни за синдикална дейност; свидетелство за съдимост, когато се изисква по закон за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за упражняване на специфични права на служителите;
- Данни за банкова сметка за изплащане на възнаграждения, обезщетения и други плащания, установени със закон.
С цел управлението на човешките ресурси в Байер България ЕООД, осигуряване на нормалното протичане на процеса по подбор на персонала, изпълнение на задължения по трудови и граждански правоотношения, финансово-счетоводна дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност и комуникация, ние обработваме Вашите лични данни, изброени в настоящата Политика.
Правно основание за обработване на Вашите лични данни

Цел Правно основание Обяснение Изисква се предоставяне на лични данни Последици от непредоставянето на лични данни
За управление на човешките ресурси на Байер България ЕООД, за осигуряване на нормалното протичане на процеса по подбор на персонала и комуникация с Вас. Чл. 6, ал.1, б. а) Общ регламент относно защитата на данните Посредством действията по изпращане на автобиография (CV) и документи за образование и професионален опит, Вие изразявате съгласието си Вашите данни да бъдат обработени. Не Няма да можем да разгледаме Вашата кандидатура и да Ви включим в процеса по подбор на персонала.
За целите на възникване и изпълнение на трудовото правоотношение, както и изпълнение на задълженията на Байер България ЕООД в качеството си на работодател по трудовото законодателство, финансово-счетоводна дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност. Чл. 6, ал.1, б. в) Общ регламент относно защитата на данните

Чл. 6, ал.1, б. б) Общ регламент относно защитата на данните

С и след възникване на трудовото правоотношение, ние обработваме Вашите лични данни във връзка със законово задължение.
Кодекс на труда, Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, Кодекс за социално осигурявне, Закон за здравното осигуряване, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху доходите на физическите лица, Закон за задълженията и договорите и др. Свързани нормативни актове, и на договорно основание въз основа на сключен с физическо лице трудов или друг вид договор. Да Непредоставянето на посочените данни може да доведе до несключване на трудов договор с оглед невъзможността за изпълнение на законовите изисквания.

2) Период на задържане на лични данни
- Срокът за задържане на лични данни на кандидати за работа, с които Байер България ЕООД не е влязъл в трудови правоотношения е 6 (шест) месеца от тяхното получаване, освен ако кандидатът не е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок.
- Лични данни, обработвани на законово основание, се съхраняват за определения в съответния закон срок или с оглед предвидения давностен срок.
3) Предаване на лични данни на трети страни
Байер България ЕООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата на Байер, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
Б. Информация относно Вашите права
Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:
• Право на информация относно Вашите лични данни, съхранявани от нас;
• Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
• Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с нашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че съществуват императивни причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработката се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
• Право на преносимост на данни;
• Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;
• Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за събиране, обработка и използване на личните Ви данни с действие занапред.

Ако желаете да упражните някое от своите права или имате въпроси, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес:
Байер България ЕООД,
Длъжностно лице по защита на личните данни,
ул Резбарска № 5, 1510 София, България,
data.protection.bg@bayer.com.