Джи И Фармасютикълс ООД

Известия за новите обяви от Джи И Фармасютикълс ООД

Придобивки

 • check_box Ваучери за храна
 • check_box Осигурен транспорт
 • check_box Безплатни обучения и преквалификация
 • check_box Допълнителен отпуск за учащи се
 • check_box Партита и тиймбилдинги
 • check_box Безплатни напитки
 • check_box Завишено заплащане на нощния труд
 • check_box Допълнително здравно осигуряване
 • check_box Бонуси при изпълнение на плана
Джи И Фармасютикълс ООД
GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания от фармацевтичната индустрия, която е специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми в блистери и бутилки.
 • people_alt 200 служители
 • location_on Ботевград, София
 • calendar_today Основана 2006

За компанията

Кариера в компанията

Контакти

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Джи И Фармасютикълс ООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА
В „ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЛС” ООД

„Джи И Фармасютикълс” ООД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131449290, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Промишлена зона Чеканица-юг, представлявано от Станислав Илиев Стоев - Управител. Дружеството е администратор на лични данни, което само определя целите и средствата за обработване на личните данни. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни при извършване на подбор на персонал може да се свържете с нас на следния email адрес: hr@ge-ph.com.

Цели, за които се събират данните
Настоящата политика се прилага по отношение на личните данни, които Дружеството събира и обработва във връзка с извършването на действия по подбор на персонал, като обхваща процеса до постъпване на работа и регламентира воденето, поддържането и защитата на регистъра на личните данни на кандидатите за работа, поддържани от „„Джи И Фармасютикълс” ООД.

Какви данни събираме?
В Регистър „Кандидати за работа” се обработват лични данни, свързани с лицата, които кандидатстват за заемането на длъжност в Дружеството. В това си качество на „Джи И Фармасютикълс” ООД е необходимо да обработва описаните по-долу категории лични данни:
• Данни за физическа идентичност имена; имейл; местожителство; адрес; телефон за връзка; Личните данните са необходими за идентификация на лицето.
• Образованието на физическото лице. Данните са необходими с оглед свързани с управлението на човешките ресурси цели, както и преценка за квалификацията на кандидата за работа с оглед заемането на длъжността за която се кандидатства;
• Трудова дейност - професионална биография. Данните са от значение при избора на подходящо за съответната длъжност лице.

Основания за обработване
Личните данни се предоставят на Администратора на лични данни доброволно от съответните лица, за които те се отнасят, от публични източници (публични профили в социални мрежи, Интернeт търсачки), от компетентни държавни или общински органи, в съответствие със законодателството и др.
Основанието за обработване е управляване на процедурата по набиране на персонал, оценка и потвърждение способността за заемане на съответната длъжност от кандидата.

Лица, на които данните могат да бъдат разкривани
Личните данни, обработвани от „Джи И Фармасютикълс” ООД , са защитени от разкриване на трети лица. Те могат да бъдат предоставени на физическите лица, за които се отнасят данните; на трети лица, по силата на договор; на лица, обработващи личните данни; на компетентни държавни и/или общински органи, когато това се изисква с оглед изпълнение на нормативно задължение .
Разкриване на такава информация трябва да бъде изрично разрешено от Управителят на Дружеството, като се предприемат подходящи мерки, които да осигурят спазването на законодателството в областта на личните данни, както и спазване на задължението за конфиденциалност (което се налага, чрез изискване от третата страна да подпише споразумение за поверителност) и обезопасяване предаването на всякакъв обмен на данни.

Носители на данни
Управителят на Дружеството и оторизираните от него служители- лица с достъп до лични данни, може да съхраняват категориите личните данни на кандидатите, на хартиени и/или технически и/или електронни носители при спазване на приложимото законодателство и необходимите мерки за защита.

Срок на съхранение
Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват за периода необходим за изпълнение на правните и бизнес нужди на „Джи И Фармасютикълс” ООД. Данните, обработвани от „Джи И Фармасютикълс” ООД ще бъдат унищожени след изтичане на периода на пазене, в съответствие с изискванията, изложени в тази политика и в закона.

В случай, че кандидата не бъде одобрен за заемането на съответната длъжност, Дружеството може да запази неговите лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които би бил подходящ кандидат. Преди да се пристъпи към съхраняване на получените лични данни с такава цел, ще бъде поискано неговото писмено съгласие, което може да се оттегли по всяко време.
В случай, че кандидатите са дали своето съгласие за това, предоставените лични данни се съхраняват за максимален срок от 2 години. Ако не е налице дадено съгласие за това, предоставените лични данни, се унищожават непосредствено след приключване на подбора за позицията, за която са кандидатствали, но не по-вече от 2 месеца след това.

Лице по защита на личните данни
Управителят или упълномощено от него лице, отговаря за контрола върху достъпа и използването на личните данни на кандидатите за работа. За защита на личните данни се осигурява фактическа, персонална и технологична защита.

Права на субектите на данните:
• право да получат копие от тях;
• право да се иска коригиране в случай на неточност или не актуалност;
• да иска изтриване на тези данни;
• право на преносимост на личните данни, когато това е технически осъществимо;
• право на възражение срещу тяхната обработка;
• право на жалби или сигнали , подавани до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Дружеството нарушава законодателството за защита на личните данни.

По смисъла на настоящата ПОЛИТИКА:
• „Администратор на лични данни”/ Дружеството е „Джи И Фармасютикълс” ООД, ЕИК 131449290;
• „Субект на данните” е кандидата за работа;
• „Лице по защита на личните данни” е физическо лице, притежаващо необходимата компетентност, управител на дружеството или друго, което е упълномощено или назначено от него със съответен писмен акт, в който са уредени правата и задълженията му във връзка с осигуряване на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни при тяхното обработване.
• „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Джи И Фармасютикълс” ООД НЕ обработва такава информация за Вас.
• „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
• „Регистър на лични данни” е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

Настоящата политика влиза в сила към 25.05.2018г. и подлежи на периодично актуализиране. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта на „Джи И Фармасютикълс” ООД ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни на кандидатите за работа.