ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Известия за новите обяви от ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Технологии

HTML ; JavaScript ; CSS ; Angular С # ; Visual Foxpro ; Java Microsoft SQL Server Ionic 5 ; TypeScript

Защо да избера ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

mood
Защото ще работите в добронамерена среда с човешко отношение към всеки.
star
Защото работодателят се грижи с уважение и постоянство за нашето благосъстояние.
star
Работим по актуализиране на собствените продукти и не зависим от временни проекти.
star
36 часова работна седмица

Ценности на ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

circle
Гъвкави в решенията и адаптирането им към клиента
circle
Експерти в разработването и поддръжката на софтуера
circle
Отговорни към клиенти, колеги и общество
circle
Коректни в отношенията
circle
Организирани в работното ежедневие
circle
Находчиви за нови възможности и растеж

Работна среда

От 01 юли 2022 година Геокон въведе официално и законосъобразно 36 часова работна седмица за своите ... прочети повече
beach_access 24 - 30 дни годишен отпуск
Стартираме с 24 дни платен годишен отпуск и при определени условия можем да достигнем до 30 дни годи... прочети повече
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи

Интервю и назначаване

Свързваме се по телефона за кратък разговор с кандидатите, които в кандидатурата си отговарят на наш... прочети повече

Придобивки

Придобивките, които ползваме във фирмата целят да ни осигурят леко навлизане в екипа и професионални... прочети повече
 • star 36 часова работна седмица
 • star Допълнително здравно застраховане
 • local_cafe Освежаващи напитки, плодове и закуски в офиса
 • menu_book Вътрешнофирмено обучение
 • groups Баланс между професионални задължения и личен живот
 • emoji_events Карта за спорт на изключително преференциална цена и възможност за ползване в интервала 9 - 18 часа
 • beach_access Платен годишен отпуск от 24 до 30 дни
 • mood Масажи в офиса
 • workspace_premium Допълнително пенсионно осигуряване за служители с над 3 години стаж във фирмата
ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Геокон е немска продуктова компания със силен основен технически екип в София. Със софтуерните си решения правим достъпни експертизата и технологиите в планирането и отчитането на работното време за многобройните си клиенти от България и Европа.

В България

 • calendar_today От 2003
 • people_alt 40 служители
 • people_alt 25 ИТ специалисти
 • location_on София, Бургас, Габрово

Глобално

 • business Централа в гр. Берлин
 • calendar_today Основана 1997
 • people_alt 80 служители
 • location_on Германия, Франция, Белгия, Австрия, Швейцария, Италия

За компанията

filter_2

Кариера в компанията

Продукти / Услуги / Проекти

filter_1
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в „ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

"ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ " ЕООД (ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ) зачита неприкосновеността на личния живот на кандидатите за работа и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с извършван от дружеството подбор на кадри.

Настоящата Политика е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Политиката е приложима за Вашите лични данни като физическо лице, което кандидатства за обявена свободна позиция за наемане в ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ . Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме по време на подбора, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

"ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ " ООД („ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131174427, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: Гр. София 1111, бул."Шипченски проход" N:5, ет.2 или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://geocon/contacts/.

2. Какъв вид данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ обработва доброволно предоставени от Вас лични данни, съдържащи се във Вашата автобиография или такива, предоставени допълнително от Вас, единствено с цел извършване на подбор за наемане на подходящ за дружеството кандидат за съответната свободна позиция, по която Вие сте кандидатствали. Основанието, на което дружеството събира и обработва лични данни, е Вашето съгласие. Личните данни, които обработваме са следните:
• три имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас;
• място и дата на раждане;
• пол;
• националност и състояние на разрешителни за работа;
• данни за Вашето образование и професионална квалификация;
• данни за Вашите езикови знания и умения;
• данни за Вашия професионален опит, вкл. данни от предоставени препоръки, ако
има такива;
• данни за инвалидност и здравословно състояние;
• други данни за Вашия личен живот, които Вие изрично сте посочили във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа.


3. На кого предоставяме личните Ви данни?

ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ не предоставя данните Ви, обработвани по време на извършване на подбора на трети лица. Данните се обработват от нашия Мениджър "Човешки ресурси". Достъп до предоставената ни от Вас кандидатура - автобиография/CV и т.н. - има също Достъп до данните във Вашата кандидатура може да има и Управителят на фирмата във връзка с провеждане на интервю и решението му дали да Ви наеме на работа.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Тъй като предоставените от Вас лични данни се обработват само за целите на конкретен подбор, продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от конкретната позиция, за която кандидатствате, броя кандидатствали за позицията лица и др. обективни фактори. При всички случаи ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ унищожава данните след изтичане на 6 месечен срок от събиране на данните, освен ако в процеса на подбора Вие не сте се съгласили изрично данните Ви да се използват и с оглед бъдещи подбори. В този случай данните се съхраняват за не повече от 1 година.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ ?

Като субект на лични данни по отношение Вашите лични данни имате следните права:
• да получите достъп до личните Ви данни и/или информация за вида данни, които обработваме; може да поискате от ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;
• да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията;
• да възразите пред ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ по всяко време срещу обработването на личните Ви данни или част от тях;
• да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни и да искате заличаване на всички обработвани данни;
• правото на жалба до Комисия за защита на личните данни;

Моля да имате предвид, че ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, Вие автоматично ще бъдете изключен/а от списъка с кандидати за позицията, за която сте кандидатствали.

Тези права може да упражнявате като ни изпратите съответното писмено заявление на посочените в настоящата Политика контакти, а ние ще Ви отговорим при първа възможност, но не по-късно от 30 дни от получаване на заявлението.

Тази политика е последно осъвременена през Април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.