ЛОГИКОРП ЕООД

Известия за новите обяви от ЛОГИКОРП ЕООД
ЛОГИКОРП ЕООД
Транспорт и логистика
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ЛОГИКОРП ЕООД

ПОЛИТИКА за поверителност
За кандидат служители

Настоящата Политика за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който Логикорп ЕООД, ЕИК 204453135 обработва събраните или получени лични данни на кандидати по обявени свободни позиции.

Какви лични данни събираме?

Логикорп ЕООД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте, когато кандидатствате по определена позиция за работа.

В процеса на подбор обработваме следните категории лични данни:
-три имена, възраст, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка;
- образование, професионални квалификации, данни относно професионалната Ви биография, трудов опит, референции от предходни работодатели;
- други данни, които сте посочили в професионалната си автобиография или в други документи, които сте предоставили при кандидатстването;

Личните Ви данни първоначално се обработват от Юнимастърс Лоджистикс АД, в качеството му на наш партньор, извършващ процедурите ни по подбор на служители. Данните Ви са необходими, за да бъде оценена кандидатурата Ви спрямо поставените критерии за позицията, за която сте кандидатствал. Ако не предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си данни доброволно.

Защо са ни необходими личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат обработени за следните цели:
А) провеждане на процедура за подбор на персонал, в която Вие сте участвали, с цел:
-да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит, като оценим получените кандидатури и ги оценим спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания;
-да извършим необходимите предварителни действия необходими за сключване на трудов договор;
Б) поддържане на база данни с одобрени кандидати от предходни кампании, с цел организиране на последващи подбори;

На какво основание обработваме личните ви данни?


Ние обработваме личните Ви данни на основание предварителни стъпки преди сключване на трудов договор.

Когато бъдете поканени на интервю, ще поискаме Вашето съгласие за обработването за посочените в точка 2Б) цели и ще приемем даденото от Вас съгласие като основание за обработването. Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват на територията на Република България. Обработването на личните данни от страна на он-лайн платформите, в които кандидатствате, е съгласно техните условия и политики.

Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:
-Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
-Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Дружеството предоставя Вашите лични данни на трети лица – компания от групата Юнимастърс, , с цел предварителен и последващ подбор и евентуално сключване на трудов договор.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Ако не сте одобрени и не сте поканени на интервю, ще съхраняваме личните Ви данни до приключване на съответната процедура за подбор на персонал, в която сте участвали, но не повече от 6 месеца, след което те ще бъдат унищожени.
Ако сте поканени на интервю и сте дали съгласие да съхраняваме личните Ви данни с цел участие в последващи кампании за подбор, Логикорп ЕООД или партньорското дружество, провеждащо подбора, ще съхранява личните Ви данни за срок до 1 година – в он-лайн платформите и в нашия офис в електронна среда. След изтичане на този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени. В случай, че не сте подали изрично съгласие, данните ви ще бъдат съхранени в срок до 6 месеца.

Можете да изтриете Вашата кандидатура в он-лайн платформите по всяко време.

Какви са Вашите права?

-Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни;
-Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни;
-Право на изтриване („право да бъдеш забравен“);
-Право на ограничаване на обработването;
-Право на преносимост.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните посредством публикуваните на уеб страницата ни контакти. Длъжностното ни лице по защита на данните ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.