Пепко България ЕООД

Известия за новите обяви от Пепко България ЕООД

Ценности на Пепко България ЕООД

circle
Любов към клиента - обслужваме нашите клиенти с гордост и ентусиазъм.
circle
Уважение - вслушваме се и ценим всяко мнение.
circle
Екипен дух - учим се от предизвикателствата и празнуваме всеки успех. Заедно сме по-добри!
circle
Растеж - отворени сме към промените и ценим иновациите.
circle
Практичност - фокусираме се върху приоритетите, разумни и практични сме.

Придобивки

Ваучери за храна

  • check_box Ваучери за храна
  • check_box Допълнително здравно осигуряване
  • check_box Мултиспорт карта
  • check_box Система от вътрешни обучения
  • check_box Удобна локация за работа
  • check_box Възможност за развитие
  • check_box Отстъпка при пазаруване в магазините на Пепко
Пепко България ЕООД

В България

  • calendar_today От 2019
  • location_on Над 140 магазина в страната

Глобално

  • location_on Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Италия, Сърбия, Австрия, Испания, Германия, Гърция, Португалия

За компанията

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Пепко България ЕООД

Информационно известие
Поверителност на личните данни при процедурата за подбор на персонал
Информация за кандидатите за работа

Администратор на личните Ви данни
Pepco Bulgaria EOOD (Пепко България ЕООД), ЕИК 205119149, София 1404, бул. Тодор Александров 28, партерен етаж (“Пепко”).

Длъжностно лице за защита на данните и неговата контактна информация
В Пепко е назначено длъжностно лице за защита на данните. С него можете да се свързвате по всички въпроси касаещи обработката на лични данни и упражняването на права при обработката на данни. За връзка с длъжностното лице за защита на данните можете да използвате български език.

Ако искате да се свържете с длъжностното лице за защита на данните, използвайте следната контактна информация:
Адрес: Daniel Wieszczycki (Даниел Виешчецки)
Длъжностно лице за защита на данните
Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, Poland (Познан, Полша)
Имейл адрес: dpo@pepco.eu

Лични данни, обработвани за целите на подбора на персонал
Споделянето на личните Ви данни с Пепко за цели, свързани с подбора на персонал е напълно доброволно и става само по Ваше желание. Ако обаче желаете кандидатурата Ви да бъде разгледана и да участвате в процеса по набиране на персонал на Пепко, е необходимо да ни предоставите минимално количество информация, а именно:
● име (имена) и фамилия;
● местоживеене (адрес за кореспонденция);
● образование;
● предишен професионален опит.

В случай че решите, по свое собствено желание, да включите по-голям набор от данни в кандидатурата си, например препоръки от предишен работодател, снимка или информация за Вашите интереси, Вие се съгласявате, че Пепко може да обработва тези допълнителни лични данни по време на процеса на подбор. Ако не желаете Пепко да обработва допълнителна лична информация свързана с Вас, моля, не включвайте такава в своята кандидатура.

Освен горепосочената информация, за целите на подбора на персонал Пепко може да обработва всякаква допълнителна информация, която споделяте по време на интервюта и тестове (напр. тест за владеене на език, тестове за оценка на квалификация), провеждани като част от нашата процедура по подбор.

Цели и правно основание на обработката на личните Ви данни

Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Пепко за следните цели:
• Оценка на кандидатурата за работа и изпълнение на процедурите по подбор на персонал: Пепко може да обработва личните Ви данни с цел разглеждане на кандидатурата Ви, управление на процеса по подбор на персонал, оценка на квалификациите Ви и комуникация с Вас във връзка с кандидатурата Ви. Тази обработка ще се изпълнява въз основа на Чл. 6, пар. 1 (б) от GDPR (Общия регламент относно защитата на данните) – предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (трудов договор), както и въз основа на Чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимни интереси на администратора (Пепко – извършване подбор на персонал и запълване на свободни работни позиции) и на субекта на данните (Вие – участие в процедурата по подбор на персонал на Пепко).

• Бъдещи кампании по подбор на персонал: В случай че предоставите изрично съгласие на Пепко, личните Ви данни могат да бъдат обработвани за целите на бъдещи процедури по подбор, вкл. преценка на това дали позиции, различни от тази, за която кандидатствате са по-подходящи за Вас, разглеждане на кандидатурата Ви за такива позиции и комуникация с Вас в тази връзка. Подобна обработка може да бъде извършена въз основа на Чл. 6, пар. 1 (а) от GDPR – изрично дадено от Вас съгласие.

• Правни претенции: Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Пепко и в случай на евентуални правни искове или жалби, с цел защита и упражняване на законните права и задължения на Пепко. Подобна обработка може да бъде извършена въз основа на Чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимни интереси на администратора (Пепко – установяване, защита или упражняване на правни искове).

• Изпълнение на законови задължения: Пепко може да обработва личните Ви данни и с цел спазване на законови задължения, като например да Ви информира за обстоятелства във връзка с Вашите права или със защитата на личните Ви данни, както и за водене на регистър и докладване на компетентните власти, ако е приложимо. Подобна обработка ще бъде извършена въз основа на Чл. 6, пар. 1 (в) от GDPR – спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора (Пепко).

Колко време ще се съхраняват личните Ви данни?
Личните данни на кандидатите ще се обработват до края на процедурата по подбор, с която е свързана съответната кандидатура за работа, а след това може да бъдат съхранявани за не повече от 6 (шест) месеца след приключване на процеса по подбор.

Ако е предоставено отделно съгласие, което позволява на Пепко да обработва личните данни за бъдещи процедури по подбор на персонал, срокът за съхранение ще бъде упоменат във формуляра за съгласие. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

В случай на съдебен спор или производство, за които се изисква съхранение на данни и/или при поискване от компетентен държавен орган, данните могат да бъдат съхранявани за периоди, по-дълги от горепосочените, до окончателното уреждане на спора или прекратяване на производството пред всички инстанции. Времето за съхранение може да варира и в зависимост от настъпили промени в приложимото законодателство.

Кой може да има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни могат да бъдат споделени с:
• организации, обработващи лични данни от името на Пепко, например доставчици на IT услуги, агенции, подпомагащи процеса по наемане на работа, и др. Такива организации ще обработват личните Ви данни на базата на споразумение с Пепко и само в съответствие с документираните инструкции на Пепко;
• доставчици на услуги, като например пощенски услуги (за целите на необходимостта от комуникация с Вас);
• правни кантори или нотариуси (в случаите, в които това се изисква за защита на легитимните интереси на Пепко);
• компетентни публични и съдебни органи, ако е приложимо..

Не се извършва трансфер на данни извън територията на Европейското икономическо пространство
Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, а именно, страни извън територията на Европейското икономическо пространство.

Какви са правата Ви във връзка с обработката на личните Ви данни?
Във връзка с обработката на личните Ви данни от страна на Пепко, Вие имате следните права:
● право на информация – целта на настоящия информационен документ е да Ви даде информация за обработката на личните Ви данни от страна на Пепко,
● право да получите достъп до своите данни, включително да направите копия от тях,
● право да поискате корекция в своите данни,
● право на заличаване (в случай че има правно основание за подобно заличаване),
● право да подадете жалба пред надзорния орган, отговарящ за защитата на личните данни – надзорният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592,
● право да ограничите обработката на данни,
● право да уведомите трети страни за коригирането, заличаването или ограничаването на обработката на личните Ви данни, в случай че последните са предоставени на трети страни,
● право на преносимост на данните, ако е приложимо,
● право да не бъдете субект на решение, основано единствено на автоматична обработка, включително профилиране. За да се избегне всякакво съмнение, Пепко няма да обработва Вашата кандидатура и Вашите лични данни по такъв начин.
● право да възразите срещу обработката на личните Ви данни въз основа на легитимен интерес.

Доколкото част от данните Ви се обработват въз основа на Вашето съгласие, Вие също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не влияе върху законността на обработката, извършена въз основа на даденото съгласие преди то да бъде оттеглено.

За да упражните гореспоменатите права, изпратете имейл на следния адрес: dpo@pepco.eu.