АМАТАС ЕАД

Известия за новите обяви от АМАТАС ЕАД

Придобивки

  • check_box Additional Health Insurance
  • check_box Flexibility & Work-life Balance
  • check_box Learning & Development Opportunities
  • check_box Sports & Activities (Yoga at the office, Be Ready program, etc.)
  • check_box Referral bonus
  • check_box Company and Group discounts
  • check_box Free fresh fruits
АМАТАС ЕАД
Бизнес, консултантски услуги, Информационни технологии

За компанията

Кариера в компанията

Контакти

АМАТАС ЕАД
ЕИК: 204235460

София
location_on гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 141 (в непросредствена близост до метростанция)
map Виж на картата

Лични данни
Политика за защита на личните данни на АМАТАС ЕАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „АМАТАС“ ЕАД


Целта на настоящото уведомление е осигуряване на прозрачност за обработването на лични данни на физически лица, кандидатстващи за работа в „АМАТАС“ ЕАД. Същото съдържа информация по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).


Данни за контакт

„АМАТАС“ ЕАД, ЕИК: 204235460, е администратор на лични данни със седалище в гр. София, бул. Арсеналски № 123, оф. 2. Кандидатите за работа могат да се свържат с дружеството на следния адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 141, на имейл office@amatas.com или на телефон: +359 899 911 911.


Длъжностно лице по защита на данните

По въпроси, свързани с обработването на лични данни от страна на „АМАТАС“ ЕАД, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на дружеството на електронна поща DPO@amatas.eu и на телефонен номер +359 87 958 0777.

Обработвани лични данни, основания, цели и категории получатели на личните данни

В процедури по подбор за персонала „АМАТАС“ ЕАД получава личните данни на кандидатите за работа лично от тях, чрез платформи за кандидатстване за работа, чрез агенции за подбор на персонала или използвани платформи или услуги на обработващи за тестове. Във втория и третия случай, преди данните да се получат от „АМАТАС“ ЕАД, същите се обработват от съответната платформа/ агенция за подбор на персонала, без „АМАТАС“ ЕАД да има отношение към това обработване. Възможно е да се обработи и публична информация в профила на кандидата в професионалната мрежа LinkedIn.
При подбора на персонал се обработват следните категории лични данни: идентификационни данни, данни за придобита образователна степен и допълнителни квалификации, данни за придобит трудов стаж и опит, телефонен номер и електронен адрес за контакт, други данни според етапа на подбора, за коeто кандидатът се уведомява.
Личните данни на кандидатите се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните – за предприемане на стъпки по искане на кандидата преди сключването на договор (преддоговорните отношения между кандидата и дружеството), чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент относно защитата на данните – легитимния интерес на „АМАТАС“ ЕАД за подбор на служители, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, за която се кандидатства, както и на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Общия регламент относно защитата на данните – за спазване на законови задължения, които се прилагат за дружеството, предвидени в трудовото законодателство, например в Кодекса на труда.
Обработването се осъществява за следните цели: подбор на подходящи кадри за вакантните работни места в „АМАТАС“ ЕАД, както и с цел подготовка на документите за назначаване на работа на одобрените кандидати.
В първия етап от процедурата по подбора дружеството обработва личните данни на кандидатите за работа, посочени в автобиографиите (CV), както и евентуално данни в LinkedIn профила на кандидата и в попълнени формуляри на сайта на компанията, изпратени до „АМАТАС“ ЕАД от кандидатите. Обработват се и данни, посочени в мотивационните писма, ако такива са изпратени от кандидатите.
„АМАТАС“ ЕАД не е утвърдило специален формуляр на автобиография и не ограничава кандидатите с такъв. CV може да бъде подадено в избран от кандидата формат, като в него следва да се съдържа информация съобразно обявените от дружеството изисквания за вакантната длъжност. С използването на стандартни европейски формати на CV, кандидатите могат да предоставят следните лични данни: три имена, адрес, данни за контакт (телефонен номер, факс, електронна поща), националност, дата на раждане, данни за трудов стаж, за образование, квалификации и обучения, информация за лични, социални, организационни, технически и други компетентности. Към автобиографиите съгласно стандартните образци се прилага актуална снимка. В автобиографиите си лицата могат да посочат и друга информация, по тяхна преценка. Данните в подаденото от кандидата CV ще бъдат обработени в цялост при разглеждането на заявлението.
Данните в изпратените от кандидатите CV ще се обработят от служителите на дружеството, изпълняващи функции по подбор на персонал или от обработващ данните от името и за сметка на „АМАТАС“ ЕАД, както и от лица на ръководни длъжности в дружеството, за което е обявена вакантната позиция. Данни за кандидатите могат да се разкрият и пред публични органи, при наличието на законово основание за това.
След прегледа на получените автобиографии, „АМАТАС“ ЕАД се свързва с кандидатите, преминали първия етап от подбора и ги кани за участие във втория етап – интервю. Този втори етап включва събеседване във връзка с предоставената информация на първия етап и цели допълнително да се анализира потенциалната възможност на кандидата да изпълнява длъжността, за която кандидатства, както и съответствието със заложените критерии. Интервютата се провеждат от екип от служители на дружеството, които имат компетентност да оценят възможността на кандидата да изпълнява длъжността, както и от отдела, в който е вакантната длъжност, за която се кандидатства. За някои от длъжностите, свързани с достъп до чувствителна за дружеството и нейните клиенти информация, може да се прилагат и допълнителни тестове, като например за интегритет и други, съобразно позицията, за която се кандидатства. Възможно е интервюта да се проведат и преди, и след съответните тестове.
Ако кандидатите за работа не предоставят на „АМАТАС“ ЕАД информация в някой от етапите на подбора, на базата на която да се прецени, че кандидатурите са подходящи, е възможно същите да не бъдат поканени за участие в следващ етап. Възможно е и формално кандидатите да отговарят на изискванията, но да не бъдат поканени за продължаване на подбора, защото други кандидатури са по-подходящи за конкретната длъжност.
След приключването на втория етап от подбора, дружеството се свързва със съответните лица, за да им предостави информация дали са одобрени за започване на работа в „АМАТАС“ ЕАД. От одобрените лица в процеса на сключване на договора се искат допълнителни данни, необходими за сключването на договор, съобразно изискванията на трудовото законодателство и спецификите на длъжността, за която се кандидатства.
Личните данни на кандидатите за работа в „АМАТАС“ ЕАД не се предоставят на държави или юридически лица извън Европейското икономическо пространство, нито на международни организации. Възможно е при обработването да се използват приложения, респективно – услугите на обработващи данни, с цел улесняване на организационните процеси, които може да са установени в държави извън Европейското икономическо пространство, като при такова обработване и евентуално предоставяне на лични данни извън Европейското икономическо пространство ще бъдат спазени изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и ще бъде осигурена прозрачност за субектите на данни.
„АМАТАС“ ЕАД не извършва автоматизирано вземане на решения. Възможно е при някои от етапите на подбора да се извършва известно профилиране, съобразно предварително предоставена информация на кандидата, но решението за съответствие с изискванията на работодателя за заемане на вакантната длъжност винаги се взема след подробен анализ на всички данни и от хора, а не машинно, като се отчитат всички относими фактори.


Срок за съхранение на личните данни, предоставени при подбора

Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват от „АМАТАС“ ЕАД до изтичането на следните срокове:
1. при одобрена кандидатура и сключване на трудов договор, необходимите данни се съхраняват за срока на действие на трудовия договор, а след този срок – само при необходимост за това (например правни претенции) или при наличие на законово основание;
2. за неодобрени кандидати – данните, подадени при кандидатстването, се съхраняват за срок до 6 месеца, считано от приключването на процедурата за подбор, освен ако кандидатът не се е съгласил за съхранението им за по-дълъг срок.


Мерки за защита на данните

„АМАТАС“ ЕАД прилага необходимите организационни и технически мерки за защита на данните, които обработва.

Упражняване на права по Общия регламент относно защитата на данните

Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни:
• право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;
• право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни;
• право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице законосъобразно основание за обработването им;
• право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) когато дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на дружеството имат преимущество пред Вашите интереси;
• право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на дружеството;
• право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас и които сте ни предоставили, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друг администратор в случаите, когато те се обработват по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие или договор;
• право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;
• права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на решение, основащо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
• право на жалба до Комисията за защита на личните данни – ако считате, че ние обработваме Ваши лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, данните за контакт с която са налични на интернет страницата ѝ: https://www.cpdp.bg/.

Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини:
• като подадете писмено заявление до „АМАТАС“ ЕАД по електронен път чрез специализираната платформа, публикувана на нашия интернет сайт; или
• като подадете писмено заявление по електронен път на следния електронен адрес: DPO@amatas.eu; или
• като подадете писмено заявление до „АМАТАС“ ЕАД лично или по пощата на адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 141.

„АМАТАС“ ЕАД изразява готовността си да разреши доброволно всеки възникнал спор и да окаже на заинтересованите лица максимално съдействие, като в тази връзка тези лица могат първо да се обърнат към дружеството, преди да сезират надзорния орган.


Настоящото уведомление подлежи на промени и актуализация.