DXC Technology / Enterprise Services Bulgaria EOOD

Известия за новите обяви от DXC Technology / Enterprise Services Bulgaria EOOD

Ценности на DXC Technology / Enterprise Services Bulgaria EOOD

circle
Deliver: We do what we say we are going to do
circle
Collaborate: We work as a team - globally and locally
circle
Community: We believe in stewardship and building a sustainable company that supports our communities
circle
Care: We take care of each other and foster a culture of inclusion and belonging
circle
Do the right thing: We act with integrity

Работна среда

beach_access 24 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи
airport_shuttle Възможност за изцяло дистанционна работа

Интервю и назначаване

voice_chat Възможност за дистанционно интервю
emoji_people Възможност за дистанционен онбординг

Придобивки

 • favorite Medical and Life insurance
 • local_pizza Food vouchers
 • sell Corporate Badge Program
 • school DXC University

Обяви

DXC Technology / Enterprise Services Bulgaria EOOD
Бизнес, консултантски услуги, Интернет/Електронна търговия, Информационни технологии

В България

 • calendar_today От 2017
 • people_alt 4000 служители
 • location_on Sofia, Varna

Глобално

 • business Централа в Virginia, USA
 • calendar_today Основана 2017
 • people_alt 130000 служители
 • location_on 70+ countries

За компанията

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на DXC Technology / Enterprise Services Bulgaria EOOD


С настоящото “Ентърпрайз Сървисис България“ ЕООД („ЕСБ“, „Ние“) Ви информира за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при подбор на кандидати за работа, организирана от ЕСБ.Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки кандидат. Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, са следните: Категории лични данни: Информация за Вас; Контакти; Образованиe; Професионален опит; Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви. Видове: Име, презиме, фамилия, дата на раждане; Електронна поща, адрес и телефон; Образователна и/или квалификационна степен; сертификати за преминати обучения; Придобит професионален опит, трудов стаж и умения; Препоръки и/или атестации от предишни работодатели. Основание за обработване: Съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция.Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели: извършване на подбор на кандидати; сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви е успешна.

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатура. При наличието на съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от ЕСБ.ЕСБ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ЕСБ да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно ЕСБ да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита. Други дружества в Групата на ЕСБ: За определени позиции е възможно на основание легитимен интерес ЕСБ да сподели селектирани кандидатури с други дружества в Групата на ЕСБ в България /Ди Екс Си Технолоджи България ЕООД/ и на територията на Европейския съюз. Подобно разкриване на лични данни се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

При одобрение на Вашата кандидатура и след преминаване на последващите етапи на подбор за позицията, Вие ще подлежите на проверка относно Вашата личност, образование и заемана длъжност при предишни работодатели, доколкото това е свързано с кандидатурата Ви. Тази проверка ще бъде извършена от външно за ЕСБ дружество, при осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни.Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след приключване на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата(ите) на успешния кандидат(и), с които ЕСБ сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и при условия, допълнително указани от ЕСБ.

Кандидатури, за които е дадено съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат обработвани за срок от 3 години, следващи годината на кандидатстване, или до оттегляне на съгласието за обработка, ако същото е оттеглено преди изтичане на тригодишния срок.

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ЕСБ:

да получите достъп до Вашите личните данни, които ЕСБ обработва, и да получите копие от тях; при непълнота или неточност в данните, които ЕСБ обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани; да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други; в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена; в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни; да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат; да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.В случай, че желаете да се запознаете с Правилата за упражняване правата на субектите на лични данни, можете да поискате те да Ви бъдат изпратени на посочения имейл. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.Можете да се свържете с Нас на ел. поща: privacy@dxc.com

Нашето длъжностното лице по защита на личните данни е Carsten Weinholdt, ел. поща: privacy@dxc.com