СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ
• Разработване на програми и проекти за местно и регионално развитие; Консултиране при мониториране и управление на проекти; Обучение и консултиране на бизнес организации, държавни и общински структури и техните служители; Развитие. Служители: 5; Градове: Пловдив; Година на основаване: 1995;

СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

За компанията

Център „Образование за демокрация” има повече от 20 годишен опит в сферата на интерактивното обучение, гражданското образование, разработване и управление на проекти, консултиране при мониториране на проекти, междукултурния диалог, обмен на идеи и информация и положителни практики за устойчиво личностно и обществено развитие чрез семинари, срещи, "кръгли маси", конференции, курсове, конкурси и изложби и активно участие на доброволци в проекти и регионални конференции.
 
Мисия:

Център “Образование за демокрация” е неправителствена организация в обществена полза, която съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократичните идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, сруктурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.

Основни дейности :

   • Разработване на програми и проекти за местно и           регионално развитие;

   • Консултиране при мониториране и управление на          проекти;

   • Обучение и консултиране на бизнес организации,           държавни и общински структури и техните                    служители;

   • Развитие на системи за обучение;

   • Обучение, консултативна помощ и информационно осигуряване;

   • Насърчаване на междукултурния диалог и           улесняване на междуетническите взаимодействия;

   • Издателска дейност.

Целите на организацията са да съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности, оказва помощ за развитие на нестопанските организации, институции , бизнес, медии и гражданство чрез обучение, консултации, улесняване обмяната на информация и опит, комуникациите, координацията и сътрудничеството между тях, разработване и реализиране на програми и проекти за развитие, дава шанс на всички млади хора  и подпомага тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности, интелектуални изяви на творци и учени, ерудиране в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовна област, държавното, стопанското и социално управление и други области на науката, културата и изкуството и тяхната практическа реализация в живота чрез включването им в нови образователни програми, предоставянето им на нови технологии за обучение и преподаване, признава, зачита и насърчава гражданската активност, междукултурния диалог и сътрудничество и  междуетническите взаимодействия.

Седалище:

гр. Пловдив, ул. "Константин Фотинов" №15, пощенски код 4000.

Център "Образование за демокрация" работи активно с Агенцията по заетостта /Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"/. Има опит с програмите - BG051PO001-2.1.13 - „Аз мога", BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога", BG051PO001-2.1.13 - „Аз мога" и BG051PO001-1.1.06 - „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж".
Контакти
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ
ЕИК: 825324637
Адрес: гр. Пловдив
ул. "Константин Фотинов" 15
Телефон: 0887733826
 www.centerbg.org
 https://www.facebook.com/educationalcenterfordemocracy/
Искам да получавам известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ по имейл. Email:  
Корпортивен профил на СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ в Jobs.bg. ©2020