Kostal Bulgaria Automotive Ltd.

Известия за новите обяви от Kostal Bulgaria Automotive Ltd.
Kostal Bulgaria Automotive Ltd.
Електроника/електротехника/машиностроене

За компанията

filter_1
Лични данни
Политика за защита на личните данни на Kostal Bulgaria Automotive Ltd.

Уважаеми Господине/Уважаема Госпожо,

Позволете ни да изкажем искрените си благодарности за интереса Ви да кандидатствате за работа в нашето дружество и да ни предоставите Вашата автобиография. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро. За сега и по време на евентуалната процедура по приемане, ние си позволяваме свободата да съхраним и разгледаме Вашата автобиография и личните данни, съдържащи се в нея, при условията, описани по-долу.

С уважение,
Отдел Човешки ресурси
Костал България Аутомотив ЕООД


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
По-долу Ви предоставяме информация относно обработването на лични данни съгласно чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, Общ регламент относно защитата на данните („ОРЗД“). Термините, използвани по-долу, като напр. „администратор“ имат значението, определено в чл. 4 от ОРЗД.

1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Администраторът на Вашите лични данни е: КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ ЕООД/, дружество със седалище на адрес: гр. София, ж.к. Люлин бл.387 вх.1 ет.1 ап.3, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 203880369 („Администраторът“).

2. КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?
2.1 Ние обработваме следните категории от Вашите лични данни:
(i) име, (ii) данни за контакт, (iii) дата на раждане, (iv) образование, (v) история на заетостта, (vi) умения, (vii) снимка, (viii) семейно положение, (ix) хобита.
2.2 Източник на лични данни:
Личните данни се предоставят директно от Вас.
3. ЗАЩО СЪБИРАМЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАМЕ ПО ДРУГ НАЧИН ВАШИТЕ ДАННИ?
3.1 Предвидена цел на обработването
Ние обработваме личните данни, посочени в чл. 2.1 с цел евентуален интерес от страна на Дружеството да се свърже с Вас като кандидат (субект на данни) и да Ви предложи работа в бъдеще, в случай че сте подходящи за дадено евентуално отворено работно място.
3.2 Правно основание за обработването
Обработването е необходимо с цел изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна или с цел предприемане на действия по искане на субекта на данни преди сключването на договор по чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.
4. КОИ СА ВЪНШНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ДАННИ?
Външни получатели, които получават лични данни в качеството си на администратори
Няма
Външни получатели, които получават лични данни в качеството си на обработващи
Няма
5. ПРЕХВЪРЛЯТ ЛИ СЕ ВАШИТЕ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ?
Ние не прехвърляме Вашите лични данни в никоя държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, нито на някоя международна организация.
6. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Личните данни ще се съхраняват от нас по време на процедурата по приемане, освен ако не се съгласите на по-дълъг срок.
7. ИЗИСКВАНЕ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТАКИВА ДАННИ
Предоставянето на личните данни, посочени в чл. 2.1 е законово или договорно изискване/задължение или изискване с цел сключване на трудов договор.
8. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ?
По отношение на обработването на лични данни, Вие имате следните права:
i. да поискате достъп до личните данни съгласно чл. 13, ал. 2, буква б) и чл. 15 от ОРЗД;
ii. да поискате корекция на личните данни съгласно чл. 13, ал. 2, буква б) и чл. 16 от ОРЗД;
iii. да поискате изтриването на личните данни съгласно чл. 13, ал. 2, буква б) и чл. 17 от ОРЗД (т.нар. „право да бъдеш забравен“);
iv. да поискате ограничаване на обработването съгласно чл. 13, ал. 2, буква б) и чл. 18 от ОРЗД;
v. да поискате преносимост на данните съгласно чл. 13, ал. 2, буква б) и чл. 20 от ОРЗД;
vi. правото на възражение на основание, свързано с конкретната ситуация на субекта на данните, във всеки един момент по време на обработването на личните данни, отнасящи се до субектите на данни, което се основава на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, включително профилиране въз основа на тези разпоредби съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД;
vii. правото да подадете жалба пред надзорен орган съгласно чл. 57, ал. 1, буква е) от ОРЗД по електронен път на имейла на комисията за защита на личните данни: kzld@cpdp.bg. Субектите на данни също имат право да обжалват решението на комисията за защита на личните данни;
viii. в случай на нарушаване на правата на субектите на данни, правото на подаване на съдебни искове срещу Администратора пред компетентен съд с юрисдикция на мястото на постоянния или временния адрес на субекта на данните.
9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
Ние поддържаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим всички лични данни от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Също така поддържаме подходящи процедури, които да ни помогнат да гарантираме, че Вашите данни са надеждни за предвидената им цел, точни, пълни и актуални.