Пейнетикс АД

Известия за новите обяви от Пейнетикс АД

Работна среда

beach_access 25 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи

Придобивки

 • directions_subway удобна локация, в близост до метростанция
 • favorite допълнително здравно осигуряване, premium пакет
 • sports_esports gaming room
 • directions_bike регулярни спортни активности
 • schedule гъвкаво работно време
 • school безплатни курсове и обучения
 • sports_bar Партита и тиймбилдинг
 • groups допълнителен бонус за препоръки
 • local_cafe безплатни напитки и свежи плодове
 • beach_access стол за масажи
Пейнетикс АД
Банки и кредитиране, Счетоводство/Финанси

В България

 • calendar_today От 2015
 • people_alt 90 служители
 • people_alt 15 ИТ специалисти
 • location_on Sofia

Глобално

 • calendar_today Основана 2015
 • location_on London

За компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Пейнетикс АД

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

I. Обхват
Преди да кандидатствате и изпратите своите документи, моля да се запознаете с настоящата политика на “Пейнетикс“ АД за защита на личните данни при първоначален подбор на персонал, включително как в качеството си на администратор на лични данни “Пейнетикс“ АД (наричано по – надолу НИЕ, НАС/НИ) събира и използва предоставените от Вас лични данни.
Тези политика се отнася до извършваното обработване на лични данни на кандидати за работа при извършване на първоначален подбор на персонал на потенциални служители, и във връзка с необходимостта от съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).
Настоящата политика се отнася също така до информираността на кандидатите относно установените правила и процедури за спазването на Общия регламент, както и въпроси, свързани със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.
Цели на обработката.
Ние обработваме предоставените от Вас лични данни само за целите на подбора и в съответствие с настоящата политика и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство за осигуряване на защитата на личните Ви данни.
Основание за обработване:
Предоставено от Вас съгласие,
Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни:
Когато кандидатствате за работа при нас, с документите, които ни изпращате, Вие ни разкривате Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по подбор за съответната длъжност. Такива лични данни могат да бъдат три имена, дата на раждане, данни за контакт;
Моля в документите, които ни изпращате, да не се съдържат чувствителни лични данни, като информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация, здравословно състояние и други.
В зависимост от позицията, за която кандидатствате в различните етапи на подбора, е възможно:
• Да участвате в едно или повече интервюта;
• Да попълните тестове, решите задача/и;
• Да е необходимо да предоставите препоръки от предишни работодатели;

В зависимост от нашите и Вашите възможности и желание и особено с оглед на епидемиологичната обстановкав страната, интервюта може да се провеждат и дистанционно, посредством софтуерната платформа ZOОМ или други телекомуникационни приложения за видео и аудио разговори.В този случай ние ще поискаме съгласието Ви за да заснемем провежданото интервю, като запазваме видео и аудио файл от него, в който се съхранява Вашия образ и евентуално Вашите три имена, ако се споменат по време на записа.
Всички лични данни, разкрити по време на интервютата, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата политика.
Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за оценка дали отговаряте на изискванията за съответната позиция.
Препоръки от предишни работодатели ще се търсят само след Ваше предварително съгласие.
Срок на съхранение на личните данни:
Когато процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще станат част от личното Ви трудово досие, съхранявано от “Пейнетикс“ АД и ще бъдат обработвани на основание на сключения между нас договор, както и на основание на законовото ни задължение да съхраняваме определена информация за Вас, която да предоставим на други институции – НАП, НОИ, Трудова медицина и др.
Тези лични данни ние ще обработваме за срок не по – кратък от 5 години, считано от датата на прекратяване на нашите договорни правоотношения, като за някои лични данни са приложими и по – дължи срокове, изисквани по закон.

В случай че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще се съхраняват за период до оттегляне на даденото при кандидатстване съгласие. В случай, че не желаете това, Вие винаги можете да посочите това при подаване на документите за кандидатстване. В този случай, ние ще ги съхраняваме и обработваме за периода от 6 месеца, считано от края на провежданата кампания за набор на персонал.
Целите на обработване през посочените периода са: осъществяване на контакт с Вас; Включването Ви сред кандидатите за сходни позиции, които се обявяват след провеждане на кампанията, в която сте участвали; Избор на подходящи длъжности;
В случай че не желаете данните Ви да бъдат обработвани за позиции, различни от тази, по която сте кандидатствали, моля посочете това обстоятелство при подаване на кандидатурата си.
Записите от проведени дистанционни интервюта ние съхраняваме видео – и аудио файловете се пазят от нас за срок от 6 месеца.
Предоставяне на Вашите лични данни на трета страна:
За някои от позициите, Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на доставчици на услуги в процеса на подбор (тестове, външни агенции за подбор). Ваши лични данни като участници в процедури по подбор, провеждани от „Пейнетикс“ АД не се разкриват или предоставят на дружества от страни извън територията на ЕС и ЕИП.

Вашите права:
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате следните права по отношение на обработването на личните Ви данни:
• Да получите информация за личните данни, които се обработват от нас като администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;
• Да поискате копие от своите лични данни от администратора;
• Да искат от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
• Да изискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
• Да искате от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
• Да направите възражение срещу обработването на лични данни;
• Да се обърнете с жалба до надзорния орган, ако смятате, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена; Жалбите могат да се подават направо до надзорния орган, като компетентният за това орган в България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
• Да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
• Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
• Да не сте обект на автоматизирано взети решения, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
• Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, което се случва без Ваше съгласие;

2. Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на тези Ваши права:
• Вие можете да отправите искания за достъп до данни, писмено, по следния начин: на имейл: recruitment@paynetics.digital. Ние ще Ви отговорим не по – късно от 14 дни, считано от постъпване искането;
• Информираме Ви, че когато исканията на субекти на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние може да наложи разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията, комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откажем обосновано да предприемем действия по искането.

За връзка с нас:
„Пейнетикс“ АД
Email: recruitment@paynetics.digital
Tel: +359 2 806 56 15
Адрес за кореспонденция: бул. Джеймс Баучер 76А, София
Лице за контакт: Пенка Златкова