КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС ООД

Известия за новите обяви от КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС ООД

Обяви

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС ООД
Информационни технологии, Маркетинг/Реклама/ПР, Услуги

За компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС ООД

Известие за поверителност

Във връзка със заявено от Вас желание за участие в извършван от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” ООД подбор на лица, с които да бъде сключен трудов договор за определената от работодателя длъжност, и с оглед новата политика за защита на личните данни на физическите лица, въведена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-долу „Регламент на ЕС“), на основание чл. 13 от същия,

Ви уведомяваме следното:

„КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” ООД, ЕИК: 202059469, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, кв. „Княжево“, ул.”Войводина могила” № 65, представлявано от Управителя Явор Антонов Антонов, извършва дейност по обработване и съхраняване на лични данни на физическите лица-кандидати за заемане на определената от работодателя длъжност, с оглед на което същото е Администратор на лични данни (наричан по-долу за краткост „Администраторът“), по смисъла на Регламента на ЕС.
Съгласно Регламента, лични данни са всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, а обработването на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства.
В качеството си на Администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Регламента на ЕС, декларираме, че ще обработваме предоставените от Вас лични данни, за следните цели: извършване на подбор на лица, за заемане на определената от работодателя - „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” ООД, длъжност, както и за осъществяване на контакт с лицата-кандидати, с оглед извършване на самата процедура по подбор.
Категориите лични данни, които Администраторът ще обработва са Вашите Две имена-собствено и фамилно, Дата на раждане, Телефонен номер, Електронна поща, Снимка, Образование и Професионален опит.
Основанието за обработване на Вашите лични данни е следното: чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламента на ЕС, а именно: предприемане по Ваше искане на стъпки за сключването на трудов договор за заемане на определената от работодателя длъжност.
Получател на вашите лични данни е Администраторът, съответно служителите на същия, съобразно приетите от Администратора Вътрешни правила.
Администраторът гарантира поверителността на личните данни на всички кандидати за участие в извършвания от Администратора подбор на лица, за заемане на определената от работодателя длъжност, и декларира, че предоставените лични данни ще бъдат обработвани и използвани само за посочените по-горе цели, само от Администратора и негови изрично оправомощени служители, и ще се съхраняват за срок, необходим за изпълняването на целта на обработването, но не по-дълъг от 6 месеца (шест месеца).
Данните на всички кандидати ще се съхраняват съгласно законовите изисквания за защита на личните данни, в електронен формат, в нарочен електронен регистър-база данни, с наименование „Лица, кандидатстващи за работа по трудово правоотношение“.
Вие имате право на достъп до личните си данни и по всяко време може да получите информация за съхраняваните от Администратора Ваши лични данни.
Вие имате право, при установено несъответствие на обработваните Ви лични данни, да поискате тяхното коригиране.
При настъпване промяна в тези данни, Вие следва да уведомите Администратора за това.
Вие може по всяко време да поискате изтриване на личните Ви данни на основанията, посочени в чл. 17, пар. 1 от Регламента на ЕС.
Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
Вие имате право да получите своите лични данни от администратора в широко използван формат, пригоден за машинно четене и да ги прехвърлите към друг администратор на лични данни. Когато е възможно и осъществимо, личните ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от единия администратор към друг.
Право на възражение:
Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. В тези случаи Администраторът прекратява обработването, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите права и законни интереси, или освен ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защита на правни претенции.
Право на жалба до надзорен орган:
Вие имате право да подадете жалба, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на Регламента на ЕС, пред компетентен надзорен орган, който в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Лице за контакт
Координатите на длъжностното лице по защита на данните, към което следва да се обърнете в случай, че искате да осъществите някое от описаните по-горе права, е Мила Богданова 0899 092962.
С уважение: Явор Антонов-Управител на
„КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” ООД