COBUILDER INTERNATIONAL EOOD

Лични данни
Политика за защита на личните данни на COBUILDER INTERNATIONAL EOOD


1. Какви лични данни събираме?

„КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД е администратор на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или които събираме от други източници.

В процеса на подбор, ние можем да обработваме следните категории лични данни:

• три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, семейно положение;
• образование, професионална квалификация, данни относно предходния Ви опит и професионалната Ви биография, референции от предходни работодатели;
• други данни, които сте посочили в CV – то си или в други документи, които сте предоставили при кандидатстване за работа в „КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД.

Посочените лични данни са ни необходими, за да оценим Вашата кандидатура за работа и при постигане на двустранно съгласие, да сключим трудов договор с Вас. Ако не ни предоставите личните си данни, които да оценим спрямо поставените за позицията критерии, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, Вие ни предавате личните си данни доброволно.

2. Защо са ни необходими личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат обработени за следните цели:

a. процедура за подбор на персонал, в която Вие сте участвали, с цел:

• набиране на персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит;
• оценяване на съответствието спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания;
• предварителни действия във връзка с процедурата за сключване на трудов договор

b. поддържане на база данни с кандидати във връзка с организиране на последващи подбори за определени длъжности, с цел идентифициране на кандидати от предходни кампании с подходящи профили и квалификация;

3. На какво основание обработваме личните ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни на основание на легитимния интерес на администратора („КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД).

4. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в рамките на „КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД – компания, която функционира в границите на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват от компания обработваща личните данни ДЖОБС.БГ ЕООД, която се намира в България.

Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

• Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
• Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети страни.


5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни с цел извършване на справки във връзка с настоящата и последващи кампании за подбор за срок от 2 години. След изтичане на този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени.

6. Какви са Вашите права?
• Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни
• Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни
• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
• Право на ограничаване на обработването
• Право на преносимост
• Можете да изтриете/оттеглите Вашата кандидатура по всяко време
• Можете да възразите срещу поддържането на база данни с одобрени кандидати от предходни кампании, с цел организиране на последващи подбори, по всяко време, като се свържете с нас.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас. Вашата заявка/жалба ще бъде разгледана в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).