СОФДИЛИНГ ООД

Известия за новите обяви от СОФДИЛИНГ ООД
СОФДИЛИНГ ООД
Счетоводство/Финанси, Туризъм, хотели и ресторанти, Услуги

За компанията

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на СОФДИЛИНГ ООД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА „СОФДИЛИНГ“ ООД,
ПРЕДОСТАВЯНА ПРИ СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Настоящата информация задължително се предоставя на физическите лица, в момента, в който от тези лица се получат/съберат лични данни и/или информация. Това задължение произтича от чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу само "Регламент/а").
Физическите лица (кандидатите по обяви за работа на дружеството), които предоставят данните си, задължително се запознават с настоящата информация преди да кандидатстват по обява на администратора.

Идентификационни данни на администратора на лични данни (АЛД): „СОФДИЛИНГ“ ООД с ЕИК 130300595, адрес за кореспонденция в гр. София, ул. „Алабин“ 31, ет. 3, офис 20, e-mail: sofdeal@gmail.com, телефон: +359 2 980 10 70, наричано по-долу „Администратор/а“, „АЛД“, „Дружеството“

Длъжностно лице по защита на данните: Станислав Малчев, с телефон за контакт +359 2 980 10 70 и e-mail: s.malchev@topchange.bg.

Цели и правно основание на обработването на личните данни: Дружеството обработва личните данни и информация на кандидатите по публикуваните обяви за свободни позиции за нуждите за подбор на персонал. Правното основание, на което дружеството събира личните данни е съгласието на физическите лица за обработване на личните им данни, което съгласие кандидатите дават чрез своето поведение – кандидатстване по обява в сайта www.jobs.bg.

Законни интереси, преследвани от АЛД или от трета страна, когато обработването на личните данни на физическите лица се извършва без изричното им съгласие и когато тези законни интереси стоят пред интересите или основните права и свободи на лицата: Не е приложимо

Получателите или категориите получатели на личните данни: АЛД; физическото лице, за което се отнасят данните (кандидатът).

Намерение на администратора да предаде личните данни на трета държава или на международна организация, както и наличие или отсъствие на решение на Комисията относно адекватното ниво на защита при такова предаване на лични данни: Не е приложимо

Срок, за който ще се съхраняват личните данни или критериите, използвани за определяне на този срок: до изтичане на изпитателния срок по трудов договор на наетите чрез обявата за работа служители за съответната длъжност, който не може да е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

Права на физическите лица: Физическите лица имат право да знаят дали дружеството обработва техните лични данни и/или лична информация и право на достъп до тях, като поискат безплатно копие на личните си данни и информация. Имат право да поискат и получат отнасящите се до тях лични данни, които те са предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предават на друг администратор. Дружеството може да таксува с приемлива такса за предоставянето на описаната по-горе информация или да не действа по искането на съответно физическо лице, ако то е явно неоснователно и прекомерно. Физическите лица имат право да спрат дружеството да им изпраща маркетингови съобщения. Имат право да поискат дружеството да коригира данни за тях, които са непълни, неточни или остарели. Имат право да поискат изтриване на определени данни/информация за тях, да ограничат използването на техни данни/ информация или да се противопоставят (възразят) на определени употреби. В случай че дружеството получи искане от физическо лице за упражняване на някое от изброените по-горе права, то има право да изиска допълнителна информация за физическото лице, за да потвърди самоличността му. Дружеството ще изпълни всяко искане на физическо лице до степента, изисквана от приложимото законодателство.
В настоящия случай физическото лице е дало съгласие за обработване на личните му данни/ информация (включително на негови специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация), поради което има право да оттегли съгласието си по всяко време, като с това си действие няма да засегне законосъобразността на обработването на данните/ информацията му въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

Физическите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че правата им са нарушени. Надзорният орган в България е Комисия за защита на личните данни, която се намира на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; e-mail: kzld@cpdp.bg.

Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени: Предоставянето на лични данни и информация е задължително условие за разглеждане документите на кандидата. Ако данните не бъдат предоставени администраторът не би могъл да прецени доколко кандидатът отговаря на изискванията за длъжността и евентуално не би могъл да осъществи контакт с кандидата.

Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране: Не е приложимо

Намерение на администратора по-нататък да обработва личните данни за цел, различна от тази, за която са събрани и информация за тази друга цел: Не е приложимо

Кандидатите по обяви на дружеството дават своето изрично съгласие за обработване на личните им данни и информация чрез заявление, намиращо се над бутона „Кандидатствай по тази обява“ или чрез поведение. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, субект на данни би могъл да даде съгласие за обработване на личните му данни и чрез поведение, което поведение ясно показва, че субектът на данни е съгласен с предложеното обработване на неговите лични данни. Такова поведение в конкретния настоящ случай се приема кандидатстването по обявите на дружеството в сайта www.jobs.bg чрез бутона „Кандидатствай по тази обява“ и изпращането на автобиография и/или друг документ, съдържащ лични данни.