ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД

Известия за новите обяви от ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД
ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД
Производство

За компанията

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Уважаеми кандидати, с тази Декларация бихме искали да Ви обясним как и с какви цели използваме Вашите лични данни във връзка със заявлението Ви за кандидатстване за работа, както и какви права и възможности имате в това отношение.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Дружеството на ЛафаржХолсим, на което сте изпратил/а заявлението за кандидатстване за работа, ще бъде първичният администратор, който отговаря за Вашите лични данни. Освен това, други дъщерни дружества на ЛафаржХолсим могат да администрират личните Ви данни, до степента, до която такова споделяне на личните данни се изисква или е разрешено по закон, за посочените по-долу цели. Моля, кликнете тук, за да видите списъка на дъщерни дружества на ЛафаржХолсим и координатите им за връзка.
ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Ще обработваме личните Ви данни, както това се изисква във връзка с Вашата кандидатура за работа, по-специално за следните цели („Позволени цели“):
• Обработка на кандидатурата Ви, включително преглед и анализ на Вашите квалификации и умения, оценка на Вашата пригодност за възможностите за работа, за които сте подали заявление, за комуникация с вас, за провеждане на оценки, възстановяване на разноски и организиране на всички необходими пътувания;
• Организационни цели, включително планиране, контрол, бюджетиране, сравнителен анализ и преструктуриране;
• Охрана, включително поддържане и защита на собствеността на Дружеството, осигуряване на интегритет, охрана и контрол на достъпа до помещенията, съоръженията, ИТ и комуникационните системи на Дружеството, платформите, защитените уебсайтове и уебсайтовете с приложения, както и други системи или съоръжения (включително наблюдение с камери или други средства за наблюдение), провеждане на разследвания, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами, кражби или други престъпни или злонамерени дейности;
• За целите на правната документация, за да се гарантира спазването задълженията относно поддържане на правна документация и съхранение на документи (като задължения за водене на отчетност);
• Организационно съответствие, по-специално мониторинг и оценка на спазването на политиките и стандартите на Дружеството;
• Съответствие с нормативните изисквания, с цел спазване на законовите и регулаторните задължения на Дружеството и запитвания навсякъде по света, включително докладване към и/или одит от национални и международни регулаторни, правоприлагащи или партньорски органи, които могат да включват провеждане на референтни проверки, цялостни проверки, проверки на публични регистри, проверки за наличие на конфликт на интереси, кредитни проверки, проверки на регистрите за съдимост (когато е приложимо) и друга дължима грижа, както се изисква от приложимите закони и разпоредби;
• Общо спазване, с цел осигуряване спазването на задълженията за нормативно съответствие, като спазване на законовите изисквания за проверка или записване (например, по силата на конкурентно законодателство, закони за износа, закони за търговски санкции и ембарго, или с цел предотвратяване на престъпления от типа „бели якички“ или пране на пари), които могат да включват проверки на Вашите данни за връзка и на самоличността Ви по списъци на одобрени страни и установяване на връзка с Вас с цел потвърждаване на Вашата самоличност в случай на евентуално съвпадение или записване на взаимоотношенията Ви с трети страни, както такова може да е необходимо за целите на защитата на конкуренцията; и
• Спорове и изпълнение на искове, включително оказване на подкрепа на Дружеството при разрешаването на спорове, спазване на разпореждания на съда, властите или други публични органи, изпълнение на договорите на Дружеството, както и при установяване, упражняване или защита на правни претенции.
Когато изрично сте ни дали Вашето съгласие, може да използваме личните Ви данни и за следните цели:
• За включване в нашата база данни на кандидати за работа, за да Ви предоставяме по имейл, телефон или чрез други канали за връзка с Вас, които сте ни разрешил/а да използваме, информация за възможности за работа в ЛафаржХолсим, както и за да съхраняваме, обработваме и споделяме с дъщерните дружества на ЛафаржХолсим предоставените от Вас лични данни във връзка с Вашата кандидатура.
• За изпращане на информация и актуализации от ЛафаржХолсим, чрез актуализации по имейл, относно продукти и услуги, новини, обяви, покани за участие в програми, проучвания сред клиенти, или други събития, от ЛафаржХолсим и дъщерните дружества на Групата (виж по-горе).
Няма да използваме личните Ви данни за вземане на каквито и да е автоматизирани решения, засягащи Вас или за създаване на профили, освен описаните по-горе.
Правните основания за обработването на личните Ви данни са посочени в Член 6 от Европейския регламент относно защитата на личните данни. В зависимост от горепосочените Позволени цели, за които използваме Вашите лични данни, обработването им е необходимо или по отношение на Вашата кандидатура и изпълнение на сключения граждански договор или друго споразумение с ЛафаржХолсим, необходимо за спазване на правните задължения на Дружеството (например, за поддържане на досиета за пенсиониране или регистри за данъчни цели), или необходимо за целите на законния ни интерес или такива на трети лица получатели, които получават Вашите лични данни, винаги при условие, че пред тези интереси нямат преимущество Вашите интереси или основните Ви права и свободи. Освен това обработването може да се основава на Вашето съгласие, когато изрично сте ни предоставили такова.
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме единствено лични данни, необходими за горните цели във връзка с Вашата кандидатура. Това включва информацията, която ни предоставяте директно чрез заявлението за кандидатстване за работа и информация, която се извлича от събраните по такъв или друг начин данни в хода на процеса на кандидатстване.
Това обикновено включва следните категории данни:
• Лични данни, като име, адрес, дата на раждане, семейно положение, данни за връзка при спешни случаи, държава на пребиваване, единен граждански номер, предишна или очаквана заплата, банкови данни, осигурителни данни и други свързани с данъци данни;
• Професионални данни, като например данни за служебен контакт в предходната Ви работа, данни за заеманата длъжност и за кариерното развитие, автобиография, подробности за Вашата квалификация, подходящ опит и умения;
• Документация за самоличност, като например копия на Вашата лична карта, свидетелство за управление на автомобил, служебна лична карта или друга документация, (която може да включва снимки на лицето и раменете Ви);
• Друга информация във връзка с кандидатурата Ви за работа, като данни за възстановяване на разходи, атестации/оценки на резултатите, справки и проверки на лични досиета;
• Данни, свързани с достъпа до и използването на нашите системи, съоръжения и помещения, включително данни, получени чрез наблюдение с камери, GPS, мониторинг и регистриране на Вашето използване на нашите комуникационни и информационни системи, и други средства за наблюдение;
• Данни, свързани с или генерирани от дейности по нормативно съответствие, включително данни от референтни проверки, цялостни проверки, проверки на публични регистри, проверки за наличие на конфликт на интереси, кредитни проверки, проверки на регистрите за съдимост (когато е приложимо) и друга дължима грижа, записване или докладване, както се изисква от приложимите закони и разпоредби, и при разследвания относно нормативното съответствие.
• Данни, свързани със спорове и изпълнение на искове, включително данни, свързани с или произтичащи от производства, преговори, изявления, пледоарии или други свързани с тях комуникации или дейности;
• Други лични данни, получени или генерирани при изпълнението на горепосочените Позволени цели.
• Специални категории лични данни. Когато това се изисква за горепосочените Позволени цели и единствено, когато това се изисква или разрешава от приложимото законодателство или когато сте ни предоставили изричното си съгласие, може да поискаме информация за Вашето здраве и увреждания (например, за да спазим нормативните изисквания във връзка с безопасността на труда или трудово застраховане); биометрични данни (например за контрол на достъпа или за целите на сигурността), или данни, разкриващи расов или етнически произход (например за целите на разнообразието) или религиозни вярвания (например за целите на църковни данъци).
КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ще събираме Вашите лични данни основно директно от Вас, когато взаимодействате с нас в хода на Вашата кандидатура, например, когато попълвате въпросници за кандидати за работа, посещавате нашата интранет мрежа, уебсайта или други комуникационни или работни платформи, или се свързвате с нас във връзка с Вашата кандидатура. Освен това, ще генерираме лични данни за Вас в хода на Вашата кандидатура за горепосочените Позволени цели (например, възстановяване на разходи, атестации/оценки на резултатите, наблюдение и запис на влизанията Ви и използване на нашите помещения, съоръжения и комуникационни и информационни системи).
КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Ние поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции в съответствие с достиженията на техническия прогрес и със законовите изисквания за защита на личните данни, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп или проникване. Тези гаранции включват внедряване на специални технологии и процедури, предназначени да защитят правото Ви на неприкосновеност на личния живот, като сигурни сървъри, защитни стени и SSL криптиране. Ние винаги ще спазваме стриктно приложимите закони и разпоредби, касаещи поверителността и сигурността на личните данни.
С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Може да споделяме Вашите лични данни с:
• Нашите дъщерни дружества в рамките на Групата ЛафаржХолсим по целия свят, ако и доколкото е необходимо за Позволените цели и разрешено по закон. В такива случаи, тези лица ще използват Личните данни за същите цели и при същите условия, както е посочено в настоящата Декларация за поверителност. Моля, кликнете тук, за да видите списъка на дъщерни дружества на ЛафаржХолсим и координатите за връзка.
• Трети страни, които обработват Вашите лични данни от тяхно име, но във връзка с услуга, предоставена на нас или на Вас от наше име, за Позволените цели (като организатори на бизнес събития, пенсионни дружества, доставчици на услуги за проверка на лични досиета или трети страни, на които възлагаме справки).
• Доставчици на услуги (т. нар. Обработващи данни), в или извън Групата ЛафаржХолсим, както в страната, така и в чужбина (например, центрове за споделени услуги, доставчици на платежни или други услуги, включително доставчици на облачни услуги), инструктирани да обработват лични данни за Позволените цели от наше име и единствено в съответствие с нашите инструкции. ЛафаржХолсим ще запази контрола и ще остане изцяло отговорен за личните Ви данни, като ще използва подходящи предпазни мерки, както се изисква от приложимото законодателство, за да гарантира целостта и сигурността на Вашите лични данни при ангажирането на такива доставчици на услуги.
• Публични или правителствени органи, като например регулаторни или правоприлагащи органи, адвокати или съдилища, когато от Дружеството се изисква да стори това съгласно приложимото законодателство или постановление, или по тяхно искане, ако това е разрешено по закон и необходимо за спазване на правно задължение или при установяване, упражняване или защита на правни претенции.
• Иначе, ще разкриваме личните Ви данни, единствено когато ни наредите или позволите да сторим това, когато това се изисква от приложимото законодателство или подзаконови актове, съдебни или официални искания, или когато имаме подозрения за извършени измамнически или престъпни дейности.

КЪДЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
ЛафаржХолсим е предприятие, което развива дейност по целия свят. В хода на нашия бизнес можем да прехвърлим Вашите лични данни и на получатели в страни извън Европейското икономическо пространство („трети страни“), в които приложимите закони не предлагат същото ниво на защита на данните като законите на Вашата държава. При такова прехвърляне ние ще спазваме приложимите изисквания за защита на данните и предприемаме необходимите предпазни мерки за гарантиране сигурността и целостта на Вашите лични данни, по-специално като използваме стандартните договорни клаузи на ЕС, които са налични тук. Ако искате допълнителна информация за такива предпазни мерки, можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате координатите за връзка по-долу.
[Няма да използваме личните Ви данни за вземане на каквито и да е автоматизирани решения, засягащи Вас или за създаване на профили.

ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ
При определени правни условия, можете да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни. Можете също така да направите възражение срещу обработването или да поискате преносимост на данните. По-конкретно имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга многократно, можем да наложим малка такса за това. Моля, вижте членове 15-22 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС за подробности относно Вашите права за защита на данните.
За което и да е от горепосочените искания, моля, на посочените по-долу данни за връзка изпратете описание на съответните лични данни и посочете Вашето име, идентификационен номер на заявлението за кандидатстване за работа и датата на раждане и копие на личната Ви карта като доказателство за самоличността Ви. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп. Ще разгледаме внимателно молбата Ви, като можем да обсъдим с Вас как тя може да бъде изпълнена най-добре.
Ако сте ни дал(а) Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни, можете да го оттеглите по всяко време с бъдещо действие, т.е. оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му. В случай, че съгласието бъде оттеглено, можем да продължим да обработваме личните данни, само когато има друго правно основание за обработването.
Ако имате някакви притеснения относно това, как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас на посочените по-долу данни за връзка, за да изискаме проверка. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

ТРЯБВА ЛИ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Като общ принцип, Вие предоставяте личните си данни напълно доброволно. При определени обстоятелства обаче ние сме длъжни да събираме определени лични данни или в случаи, когато ЛафаржХолсим не може да предприеме дадени действия без някои от Вашите лични данни, например, защото тези лични данни са необходими за приспадане на данъци от Вашето възнаграждение, при извършване на законно изисквана проверка на нормативното съответствие или да предоставяне на доказателства относно задължителни обучения или квалификации. В тези случаи, ако не ни предоставите личната си информация, може да не сме в състояние да управляваме коректно Вашата кандидатура, да Ви възлагаме определени задачи или да Ви позволим да участвате в определени дейности или услуги във връзка с Вашата кандидатура.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите лични данни ще бъдат изтрити след изтичане на срок от 6 месеца, освен ако Вие не сте дали съгласието за по-дълъг срок.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Тази Декларация за поверителност е последно актуализирана през м. март 2021 г. Запазваме си правото от време на време да актуализираме и променяме Декларацията, за да отразим промените в начина, по който използваме Вашите лични данни или в резултат на променени законови изисквания. Всяко изменение на Декларацията за поверителност ще се прилага от датата, на която е публикувано във вътрешната мрежа на Дружеството или предоставено по друг начин.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с екипа от „Отдел Човешки ресурси“ на Дружеството или нашия Отговорник за защитата на данни на адрес: angelina.tomeshkova@lafargeholcim.com

***