СОФАРМА АД

Известия за новите обяви от СОФАРМА АД
СОФАРМА АД
Производство, Фармация

Придобивки

  • favorite Допълнително здравно осигуряване
  • local_pizza Ваучери за храна + столово хранене
  • trending_up Безплатни обучения/курсове
  • sports_soccer Карти за спорт
  • local_cafe Достъпни и модерни бази за отдих на служителите

В България

  • calendar_today От 1933

Глобално

  • calendar_today Основана 1933

За компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на СОФАРМА АД

Уведомление за поверителност

С настоящото „Софарма“ АД, ЕИК 831902088 („Софарма“, „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Софарма.
Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки кандидат в рамките на Софарма.
Какви Ваши лични данни обработваме?
"Лични данни" означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.
Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, са следните:
Категории лични данни и видове:
Информация за Вас - Име, презиме, фамилия, дата на раждане, ЕГН и подпис
Контакти - Електронна поща, адрес и телефон
Образование - Образователна и/или квалификационна степен
Професионален опит - Придобит професионален опит, трудов стаж и умения
Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви - Препоръки от предишни работодатели
Основание за обработване:
Съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция

За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:
 извършване на подбор на кандидати
 сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви бъде одобрена
Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатурата.
При наличието на съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от Софарма.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
Софарма зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Софарма да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
 Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Софарма да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договореност и ангажимент от страна на получателите да осигурят адекватно ниво на защита на личните данни.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
 Личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи на успешния кандидат(и), с които Софарма сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и при условия, допълнително указани от Софарма.
 Личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, на кандидати, които не са одобрени за позицията, за която са кандидатствали, ще бъдат унищожени до 3 месеца след приключване на подбора. Ако кандидатът е дал съгласие за обработването им за целите на последващ подбор на кадри в "Софарма АД", дружеството ще ги обработва за срок от една година от подаването на кандидатурата, освен ако кандидатът не оттегли съгласието си преди изтичането на посочения срок.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Софарма:
1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Софарма обработва, и да получите копие от тях;
2. при непълнота или неточност в данните, които Софарма обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са: постигната е целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Софарма на нашия уебсайт http://www.sopharma.bg/pravila-za-lichnite-danni.html
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с Нас на следния адрес: гр. София п.к. 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16 поща: personaldata@sopharma.bg
Нашето длъжностното лице по защита на личните данни е Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, ел. поща: personaldata@sopharma.bg