АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Известия за новите обяви от АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Придобивки

 • check_box Безплатна храна
 • check_box Безплатен транспорт
 • check_box Допълнителен платен годишен отпуск
 • check_box Застраховка "Живот"
 • check_box Коледни бонуси
 • check_box Безплатни обучения/курсове
 • check_box Билети за театри
 • check_box Партита и тиймбилдинг
 • check_box Зимни и летни спортни празници
 • check_box Игри в стаята за почивка
АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Производство на спортни стоки - ски с марките "Атомик" и "Саломон"
 • location_on Чепеларе
 • calendar_today Основана 1975

За компанията

filter_8

Кариера в компанията

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ)
„АМЕР СПОРТС“

1. За Вашата информация и поверителност на данните
Amer Sports Corporation и нейните филиали/компании от групата ("AMER SPORTS", "ние", "наш" или "нас") се ангажираме да защитаваме вашата поверителност и да спазваме приложимите закони за защита на личните данни и поверителност на личните данни. Тази декларация за поверителност ("уведомление") важи за всички настоящи и бивши служители на Amer Sports, както и за кандидати за работа, наети работници и командировани или приходящи служители (наричани общо "Вас" или "Ваш"). Компанията AMER Sports group, в която сте или сте се опитвали да започнете работа или искате да започнете, събира и обработва Вашите лични данни в рамките на Вашето трудово правоотношение или възможно бъдещо трудово правоотношение.
AMER SPORTS е глобална корпорация за спортни стоки с международно признати марки и филиали. Вие приемате и се съгласявате, че събраните за Вас лични данни могат да бъдат използвани в съответствие с настоящото уведомление от и за една или повече компании на AMER SPORTS, които ще бъдат разглеждани самостоятелно или съвместно като администратори на данни по отношение на тези данни. Някои от информационните системи за управление на човешките ресурси на AMER SPORTS се възлагат на външни доставчици на услуги и се поддържат от трети лица, поради което някои от Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени към местоположението на тези услуги, както и в рамките на AMER SPORTS.
2. Администратор на вашите лични данни и данни за контакт

Администраторите, отговорни за целите на приложимите закони за защита на личните данни и поверителността, са:
(1) Amer Sports Corporation (Компания-майка)
Бизнес-ID: 0131505-5
Konepajankuja 6, 00510 Хелзинки, Финландия

И / ИЛИ
(2) Всяко друго дружество на AMER SPORTS, в което сте или сте се опитвали да започнете работа или искате да започнете или компания AMER SPORTS, към която Вашите лични данни са прехвърлени в съответствие с приложимите закони за неприкосновеност и защита на личните данни, както и съгласно раздел "Трансфер (прехвърляне) и оповестяване на Вашите лични данни".
В случай, че имате въпроси относно това коя компания на Аmer Sports е администратор на Ваши лични данни, моля, свържете се с местния ви отдел „Човешки ресурси“.
3. Цели на обработването на Вашите лични данни
Вашите лични данни, обработени според това уведомление, ще се обработват само във връзка с процеса на набиране на персонал /подбор/ от AMER SPORTS. Aко кандидат за работа бъде нает от AMER SPORTS, личните данни на гореспоменатото лице ще бъдат обработвани съгласно отделна Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни).
AMER SPORTS може да обработва Ваши лични данни за целите на набирането на персонал, включително документи за кандидатстване, оценки от интервюта, мотивационни писма и доклади за набиране на персонал. Личните данни, обработвани за тези цели, могат да включват:
Личните данни, обработвани за тази цел, могат да включват:
• Информация за контакт (като име, адрес, адрес за електронна поща и телефонен номер);
• Номер на социална осигуровка;
• Образователна степен и вид;
• Автобиография;
• Дата / място на раждане;
• Националност;
• Предложена длъжност и работна позиция;
• Заплата и възнаграждения;
• Канал за подбор/компания за подбор;
• Оценки на компетентността;
• Оценка за цялостното класиране / препоръки;
• Оценка от интервю и обратна връзка;
• Настоящи и предишни работодатели;
• LinkedIn профил (ако кандидатът е посочил линк);
• Данни за наемане и статус;
• Полагаеми дни отпуск;

Личните данни, обработвани за тези цели, се обработват въз основа на легитимния интерес на AMER SPORTS към администрирането на процесите по подбор и интервюиране, на оценките от цялостното представяне, както и за поддържането на инструменти за набиране на персонал.

Личните данни, обработвани за целите на набирането на кандидати, които не са наети, ще бъдат съхранени за срока, необходим за завършване на набирането, а също така и за период от време след края на процеса по подбор, който е определен съгласно приложими законови ретламенти.

4. Източници на събиране на лични данни

Ние събираме Вашите лични данни директно от вас. Такива са, например, ситуации с получени лични данни от Вашия трудов договор, когато предоставяте данни на нашия екип „Човешки ресурси/HR/“ или в друг случай, чрез директно попълване на данни в нашите HR системи, или, трети случай, когато се свързвате с HR екипа ни (например по телефона или по електронната поща)

Можем да получим информация за Вас от други организации и държавни органи. Например, можем да събираме препоръки от предишния Ви работодател/-и и/или от профила ви в Linkedin, където сте предоставили тази информация.
В някои случаи можем да получим информация за Вас от други компании на AMER SPORTS. Тези ситуации могат да са в случаите, в които сте работили преди или в друга компания на AMER SPORTS или желаете да работите в рамките на AMER SPORTS.

5. Трансфер (прехвърляне) и оповестяване на Вашите лични данни
AMER SPORTS може периодично да разкрива лични данни на кандидатите за работа, обработвани за целите на подбора на персонал, на други компании от групата на AMER SPORTS, както и на трети лица, които работят за нас. Трансфер или оповестяване на Ваши лични данни в рамките на компаниите от AMER SPORTS може да бъде извършено, например, поради процес на набиране на персонал, централизиран към конкретна компания на AMER SPORTS и кандидатурите за работа в този случай трябва да бъдат обработени в същата компания на AMER SPORTS. Освен това, AMER SPORTS използва доставчици на услуги от трети страни, например във връзка с информационните платформи и системи, които използва за целите на набирането на персонал.
Някои от дружествата от групата AMER SPORTS, както и третите страни- доставчици на услуги, използвани от AMER SPORTS, могат да се намират в страни извън ЕС/ЕИП, в това число и страни, където нивото на сигурност на данните не е счетено за достатъчно от Европейската комисия (като САЩ). В случаи на такива трансфери или оповестявания, AMER SPORTS гарантира, че сигурността и поверителността на Вашите лични данни е гарантирана чрез прилагане на достатъчни законови или други гаранции за пренос. Тези предпазни мерки могат “inter alia”(„между другите неща“) да включват използване на Стандартните Договорни Клаузи на Европейската комисия („СДК“ / "SCC), както и друга еквивалентна мярка.
Всички трансфери или оповестявания на Ваши лични данни се извършват само там, където и доколкото е необходимо и винаги на база необходимост от информация.
6. Сигурност на данните
AMER SPORTS използва различни технически и организационни мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни, които споделяте с AMER SPORTS.
Тези мерки за сигурност включват, където е подходящо, използването на защитни стени, сигурни сървърни инсталации, криптиране, прилагане на подходящи системи и процеси за управление на правата за достъп, внимателен подбор на обработващи лични данни, необходимото обучение на персонала на AMER SPORTS, участващ в обработването, както и други необходими мерки.
7. Вашите права
AMER SPORTS ще предприеме стъпки в съответствие с приложимите закони за неприкосновеност и защита на личните данни, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални. Ако установите, че личните Ви данни, свързани с Вас, са недостатъчни, непълни или неточни, имате право да коригирате тези данни.
Освен това, ако това е предвидено в приложимите закони за защита на личните данни, Вие също така имате право на достъп до личните данни, които обработваме за Вас, както и право да изискате и получите копие от тях.
От 25 май 2018 г., ако това е предвидено в приложимите закони за неприкосновеност и защита на личните данни, Вие имате право да:
(а) поискате потвърждение дали се обработват или не лични данни, и в случай на обработване, да имате право на достъп до Вашите лични данни, както и право на допълнителна информация, каквато е например информацията за целите на обработването. Също така имате право да получите копие от обработваните лични данни. Ако заявката е подадена по електронен път, информацията ще бъде предоставена в често използван електронен формат, освен ако не изискате друг начин на получаване;
(б) когато Ваши лични данни се обработват поради легитимни интереси, които се преследват от нас или от трета страна, можете да възразите срещу такова обработване. В този случай няма да обработваме тези лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания да възобновим обработването (и тези основания надвишават Вашите интереси, права и свободи) или трябва да обработваме данните за установяване, упражняване или защита на правни искове;
(в) имате право да поискате да изтрием Ваши лични данни: например когато личните данни вече не са необходими за целите, за които първоначално са били събрани; когато обработването на Ваши лични данни се основава само на Вашето съгласие и Вие оттеглите Вашето съгласие; когато разчитаме на основание на летитимен интерес да обработваме Ваши лични данни;
(г) можете да ограничите обработването от нас на Ваши лични данни: например в ситуации, в които вече не се нуждаем от личните данни за целите, за които първоначално са били събрани, но Вие изисквате данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; когато обработването е незаконно и вместо да ни помолите да изтрием личните данни, Вие изисквате от наша страна ограничаване на тяхното ползване;
(д) получите читаемо копие от обработвани на база Ваше съгласие лични данни или копие от лични данни, обработвани с цел изпълнение на Вашия трудов договор и които лични данни са предоставени на AMER SPORTS от Вас (преносимост на данни).
Можете да упражнявате горепосочените Ви права, като се свържете с AMER SPORTS. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да поискаме допълнителна информация от Вас, например, за да проверим дали сте лицето, което твърдите, че сте.

Също така, имате право да подавате жалби, отнасящи се до обработването на Ваши лични данни, до компетентния орган за защита на личните данни, ако това е предвидено в приложимите закони за неприкосновеност и защита на личните данни. Информация за контакт с всички органи за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия.

*****************
ОТГОВОРНИК по защита на личните данни в „Амер Спортс България“ ЕООД,
към когото можете да отправяте своите искания и да задавате въпроси е:

Светла Добрева, Мениджър „Човешки ресурси“, тел. 0879/99-18-78,
е-мейл: svetla.dobreva@amersports.com
*****************