EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
 
Съгласен Несъгласен
Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт - JOBS.BG и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на JOBS.BG ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. JOBS.BG си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: https://www.jobs.bg/agreement.php

Вие се съгласявате, че ще използвате JOBS.BG съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на JOBS.BG. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.
Условия за Ползване от Фирми
1.Регистрация

1.1. При регистрация JOBS.BG изисква информация, която да ви идентифицира като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. JOBS.BG се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

1.5. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и JOBS.BG посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, кандидатури, информация за нови функции и услуги от ДЖОБС.БГ ЕООД, информация за новини и ново съдържание.

2. Публикуване на Информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции и се съгласявате, че:
- Заглавието на обявата трябва да е конкретно наименование на длъжност, не се допускат абстрактни заглавия.
- Не се допуска публикуването на повече от една длъжност в една и съща обява.
- Функцията редактиране е предвидена при необходимост от извършване на корекции и отстраняване на грешки във вече публикувани обяви. В случай че редактираната обява не съответства на условията за ползване на сайта или е подменена с обява за друга позиция, обявата няма да бъде одобрена.
- Редактиране на заглавие се допуска с цел отстраняване на евентуални грешки, в рамките на 24 часа от публикуване на обявата, след което заглавието автоматично преминава в нередактируем режим.
- Избраното населено място трябва да съответства на работното място (месторабота). Не се допуска публикуване на обяви с повече от едно населено място. Не се допуска добавяне на населени места в текста на обявата различаващи се от посочената месторабота в предвиденото за това поле.
- Не се допуска дублиране на населено място и име на фирма в заглавието на обявата. Не използвайте заглавия само с главни букви.
- Обявата не може да съдържа дискриминативни текстове и изисквания.
- Обявата трябва да съдържа пълната информация необходима за кандидатстване, без да се изисква посещаване на външни страници.
- Не се допуска използване на обяви за промотиране на продукти, услуги или сайтове, изисквания за присъединяване към фейсбук страници, регистрации, участия в игри и др.
- Не се допускат линкове, фейсбук страници и имейли в обявата (в текстовете или изображенията). Ако желаете да добавите информация за Вашата компания, това може да направите в секцията "Профил на организацията".
- В случай че желаете кандидатстването по тази обява да се извършва във външен сайт, използвайте опцията "Линк/бутон в обявата към външна страница за кандидатстване". 
- Секцията "Заплата" дава възможност за посочване на месечно базово възнаграждение за обявената позиция.
Тя позволява въвеждането на конкретна стойност или диапазон, при следните условия: минимална/максимална нетна стойност 250/25000 лв.; при въвеждане на диапазон, се допуска разлика между горната (полето "До") и долната (Полето "От") граница до два пъти. В случай че желаете да въведете възнаграждение, което не отговаря на тези условия, няма възможност да използвате тази секция, но можете да направите това в текста на обявата. Безплатните обяви с валидно попълнена секция "Заплата" се показват преди тези без. Платените обяви с валидно попълнена секция "Заплата" ползват отстъпка в размер на 20% от базовата цена на обявата. В случай че при публикуване на обявата е ползвана отстъпка, при последваща редакция на обявата секцията "Заплата" е задължителна. Ползването на секцията "Заплата" е опционално и JOBS.BG си запазва правото да откаже предоставянето на тази опция, в случай на въведени нереални стойности.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате JOBS.BG в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към Вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

2.3. Вие се съгласявате, че при публикуваните от Вас обяви в JOBS.BG от кандидатите не се изисква, под никаква форма, закупуването на обучения или други услуги.

2.4. JOBS.BG запазва правото си да отстрани, поиска редактиране или редактира обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

2.5. JOBS.BG запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на юридическо лице; б) или ако юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.6. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, JOBS.BG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.7. JOBS.BG се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.6. или когато за това има изрично съгласие.

2.8. JOBS.BG запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

3. Употреба на Съдържанието

3.1. Съдържанието в JOBS. bg e собственост на JOBS.BG и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

3.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4. Услуги

JOBS.BG си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

5. Прекратяване на корпоративни акаунти

JOBS.BG може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

5.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на JOBS.BG или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

5.2. при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;

5.3. при технически причини;

5.4. при дълъг период на неизползване.

JOBS.BG запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

6. Съхранение на информация в корпоративни акаунти

Тази точка засяга техническото съхранение на данни (за информация относно Политика за защита на личните данни вижте: https://www.jobs.bg/privacy.php)

С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

6.1. технически причини

6.2. заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

6.3. дълъг период на неизползване

7. Free Опции

free опциите са налични само за позиции в България и само в случаите, в които лицето за административен контакт се намира на територията на България и не е необходима международна комуникация за проверка на регистрацията и последваща поддръжка.

8. Общи Условия

8.1. JOBS.BG прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. JOBS.BG не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

8.2. JOBS.BG не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

8.3. JOBS.BG не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Съгласен Несъгласен
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008